مقاله آگاهي، نگرش و عملكرد معلمان مرد مدارس مقطع راهنمايي پسرانه شهر تهران در مورد مصرف دخانيات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۳۵۵ تا ۳۶۱ منتشر شده است.
نام: آگاهي، نگرش و عملكرد معلمان مرد مدارس مقطع راهنمايي پسرانه شهر تهران در مورد مصرف دخانيات
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف سيگار
مقاله دخانيات
مقاله معلمان
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان خاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي فرد محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد معلمان در مورد مصرف دخانيات بايد مورد مطالعه قرار گيرد. زيرا مصرف سيگار اين قشر به عنوان الگو مي تواند تاثير بسزائي بر شروع و تجربه مصرف دخانيات دانش آموزان داشته باشد. بدين منظور در سال ۸۷ اين مطالعه بر روي ۵۵۱ معلم مرد مدارس مقطع راهنمايي پسرانه شهر تهران انجام پذيرفت. در ابتدا ۵ منطقه آموزش و پرورش و سپس در هر منطقه ۱۰ مدرسه به صورت تصادفي انتخاب شدند. از همه معلمان مدارس منتخب در مورد وضعيت مصرف سيگار، آگاهي، نگرش و عملکرد آنها سوالاتي پرسيده شد.
از معلمان مورد مطالعه ۱۵۰ نفر تجربه مصرف بيش از ۱۰۰ نخ سيگار داشته اند. بنابراين شيوع مصرف سيگار آنان در سال ۸۷، (%۹۵ CI: %23.5-%31.1) %27.2 برآورد مي گردد. از اين افراد ۸۰ نفر (۱۴٫۵ درصد)  به صورت روزانه و ۴۰ نفر (۷٫۳ درصد)  به صورت گهگاهي سيگار مي کشيدند. هر چند ۳۰ نفر (۵٫۴ درصد) ديگر در هنگام مصاحبه اظهار به ترك سيگار نمودند.
آگاهي، نگرش و عملكرد معلمان مورد مطالعه ارتباط معني داري با مصرف سيگار آنها داشت (P<0.0001). معلمان با آگاهي ضعيف، نگرش و عملکرد نامناسب تري داشتند. ضمنا معلمان با نگرش نامناسب، عملکرد نامناسب تري نيز داشتند. شيوع مصرف سيگار، همچنين ارتباط بين آگاهي، نگرش و عملکرد در بين معلمان مناطق مختلف آموزش و پرورش، بين معلمان متولد تهران و ساير شهرستان ها و همچنين بين معلمان با وضعيت هاي مختلف استخدام تفاوت معني داري نداشت (P>0.05).
به نظر مي رسد شيوع مصرف سيگار معلمان تقريبا مشابه عموم مردم است. به دليل الگو پذيري دانش آموزان از معلمان بايستي برنامه هاي آموزشي كنترل دخانيات براي اين قشر طراحي و اجرا گردد.