مقاله آگاهي، نگرش و عملكرد پزشكان در زمينه كنترل ديابت و عوارض آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۳۵۷ تا ۳۶۴ منتشر شده است.
نام: آگاهي، نگرش و عملكرد پزشكان در زمينه كنترل ديابت و عوارض آن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله عملكرد
مقاله ديابت
مقاله آموزش مداوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيماني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي ملاذي عذرا
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت رامين
جناب آقای / سرکار خانم: اميري مقدم سميه
جناب آقای / سرکار خانم: سنجري مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: پژوهي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: علي رغم شيوع بالاي ديابت در سراسر دنيا، اطلاع دقيقي از آگاهي، نگرش و عملکرد پزشکان در اين مورد در کشور ما وجود ندارد. اين مطالعه با هدف پاسخ به اين سوال طراحي شد.
روش ها: اين مطالعه پيش آزمون با همکاري ۶۹ پزشک از تخصص هاي مختلف انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه اي مشتمل بر۴ بخش: اطلاعات دموگرافيک، سوالات آگاهي، نگرش و عملکرد در زمينه ديابت و عوارض آن بود. از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده گرديد.
يافته ها: در ۲۹ درصد کل پزشکان، آگاهي کافي بود. نمره آگاهي رابطه خطي منفي با تخصصي تر شدن مدرک تحصيلي و يا افزايش سنوات طبابت داشت. اين ارتباط تنها براي افزايش سنوات طبابت معني دار بود. نمره نگرش نيز رابطه خطي منفي با تخصصي تر شدن مدرک تحصيلي و با افزايش سنوات طبابت داشت ولي هيچ کدام از نظر آماري معني دار نبودند. ۲/۳۶ درصد کل پزشکان عملکرد مناسبي داشتند که اکثريت آنان (۵۰ درصد) پزشک عمومي بودند. نمره عملکرد رابطه خطي منفي و معني داري با تخصصي تر شدن مدرک تحصيلي و با افزايش سنوات طبابت داشت. همچنين رابطه خطي مثبت و معني داري بين نمره آگاهي با نگرش (r=0.54)، آگاهي با عملکرد (r=0.47) و نگرش با عملکرد (r=0.48) مشاهده شد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد آگاهي، نگرش و عملکرد پزشکان در زمينه درمان و کنترل ديابت و عوارض آن در کشور ما مناسب نيست. برگزاري برنامه هاي آموزش مداوم، توام با پايش مناسب آنها جهت ارتقاي سطح آگاهي، نگرش و عملکرد پزشکان ضروري است.