مقاله آگاهي، نگرش و عملکرد بهورزان شاغل در شهرستان هاي جنوبي استان کرمان در زمينه بهداشت دهان و دندان در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۶۹ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: آگاهي، نگرش و عملکرد بهورزان شاغل در شهرستان هاي جنوبي استان کرمان در زمينه بهداشت دهان و دندان در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله بهداشت دهان و دندان
مقاله بهورز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلالي ميبدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي زرندي مينو
جناب آقای / سرکار خانم: حسني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پيشگيري از بيماري هاي دهان و دندان مرهون ارتقاي سطح آگاهي مردم در زمينه رعايت بهداشت است. با توجه به نقش مهم بهورزان در افزايش آگاهي و تشويق جامعه به رعايت بهداشت، اين پژوهش با هدف ارزيابي آگاهي، نگرش و عملکرد بهورزان در رابطه با بهداشت دهان و دندان انجام گرديد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي- مقطعي در سال ۱۳۸۸ بر روي بهورزان مناطق جنوبي استان کرمان (۵۱۱ نفر) انجام شد. ابزار گردآوري داده ها، پرسش نامه پژوهش گر ساخته اي شامل چهار بخش: مشخصات فردي، سوالات سنجش آگاهي، نگرش و عملکرد بود. براي رتبه بندي، پاسخ دهي کمتر از۵۰ % و بالاي ۷۵% ملاک قضاوت قرار گرفت و از آزمون مجذور کاي، تي مستقل و ضريب همبستگي پيرسون براي تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: ميانگين نمرات آگاهي، نگرش و عملکرد بهورزان به ترتيب ۲٫۸۳±۱۱٫۳ از ۲۰ و ۵٫۵۸±۴۲٫۲۶ از ۵۵ و ۱٫۸۱±۸٫۸۵ از ۲۱ امتياز به دست آمد. در مجموع، ۱۳٫۳% بهورزان داراي آگاهي خوب و ۲۴٫۴% داراي نگرش مثبت بودند و هيچ بهورزي نمره عملکرد مطلوب کسب نکرد. آگاهي و نگرش با جنسيت، تحصيلات، سن و سابقه کار رابطه معني دار نشان دادند  .(p<0.05)به طوري که زنان داراي آگاهي بيشتر و نگرش مثبت تر بودند. آگاهي و نگرش با سطح تحصيلات نسبت مستقيم ولي با سن و سابقه خدمت نسبت معکوس داشتند.
نتيجه گيري: در اين مطالعه بيشتر بهورزان نمره آگاهي متوسط و عملکرد نامطلوب داشتند. با توجه به رابطه معکوس آگاهي با سن و سابقه کار براي بهبود وضعيت، استمرار دوره هاي آموزشي و بازآموزي با به کارگيري شيوه هاي جديد و افراد مجرب ضروري به نظر مي رسد.