مقاله آگاهي، نگرش و عملکرد مادران شهر اراک در زمينه مصرف خودسرانه داروها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پايش از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: آگاهي، نگرش و عملکرد مادران شهر اراک در زمينه مصرف خودسرانه داروها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله خود درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدبيگي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داروي بدون عارضه وجود ندارد و مصرف خود سرانه و بدون نسخه دارو مي تواند مشکلات متعددي را ايجاد نمايد. از اين رو، مطالعه حاضر با هدف تعيين آگاهي، نگرش و عملکرد مادران شهر اراک در زمينه مصرف خودسرانه داروها انجام شده است.
اين مطالعه از نوع مقطعي بوده و بر روي ۳۰۰ نفر از مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اراک اجرا شده است. اطلاعات به کمک پرسشنامه و چک ليست، جمع آوري گرديده و براي تجزيه و تحليل يافته ها از آزمون هاي آماري مجذور کاي، تحليل واريانس و ضريب همبستگي پيرسون با سطح معني داري  P<0.05استفاده شده است.
يافته هاي اين پژوهش نشان داد که ميانگين سني مادران ۳۴٫۵±۶٫۶ سال و ميزان آگاهي آنها در خصوص مصرف صحيح داروها در  61.2درصد از موارد ضعيف، در ۲۸٫۶ درصد متوسط و در ۱۰٫۲ درصد خوب بود. از نظر نگرش نسبت عدم خود درماني ۱۵٫۲ درصد از شرکت کنندگان ضعيف، ۴۸٫۵ درصد متوسط و ۳۶٫۳ درصد خوب بود. عملکرد مادران در زمينه مصرف خودسرانه داروها نيز به طور متوسط ۵۶٫۵ درصد نشان داده شد. همچنين بين آگاهي و عملکرد در زمينه مصرف خودسرانه داروها و بين شغل و تحصيلات مادران با مصرف خودسرانه دارو ارتباط معنادار برقرار بود ( P<0.01و P<0.02).
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که شيوع خود درماني در مادران مورد بررسي بالا بوده و در نتيجه لازم است برنامه اي جهت تغيير در نگرش و عادات آنها در مراجعه به پزشک هنگام بيماري، تدوين و اجرا گردد.