مقاله آگاهي، نگرش و عملکرد مردم زاهدان در مورد اهداي خون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: آگاهي، نگرش و عملکرد مردم زاهدان در مورد اهداي خون
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهداي خون
مقاله آگاهي
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رخشاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صانعي مقدم اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني صبي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رخشاني طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اهداي خون در کشورهاي توسعه يافته، ۱۸ برابر بيشتر از کشورهاي در حال توسعه است. اگر تنها %۵ از کل جمعيت به طور مستمر خون اهدا کنند، ذخيره کافي براي تامين نيازهاي جامعه وجود خواهد داشت. اين رقم در کشورهاي در حال توسعه کمتر از %۱ است. مطالعه آگاهي، نگرش و رفتار افراد در مورد اهداي خون مي تواند به برنامه ريزان براي گسترش اين رفتار کمک نمايد.
مواد و روش ها: مطالعه اي مقطعي (توصيفي ـ تحليلي) در سال ۱۳۸۶ بر روي ۳۱۹ نفر از مردم شهر زاهدان در محدوده سني ۱۸ تا ۶۰ سال انجام شد. افراد مورد مطالعه از ۵ نقطه جغرافيايي مختلف شهر به صورت تصادفي انتخاب و اطلاعات موردنياز با استفاده از پرسشنامه جمع آوري گرديد. آزمون همبستگي، T-test و آناليز واريانس با استفاده از نرم افزار SPSS 11.5 انجام شد.
يافته ها: %۶۱٫۶ شرکت کنندگان مرد، %۵۷٫۴ متاهل و ميانگين سن آنان ۲۹ سال بود. %۴۰٫۱ افراد سابقه اهداي خون داشتند که %۵۰ آنان بيش از سه بار خون اهدا کرده بودند و %۱۰٫۷ سابقه اهداي خون مستمر داشتند. %۶۰ مراجعين سال گذشته خون اهدا کرده بودند. ميانگين نمره آگاهي %۳٫۴±۱٫۳ از ۸ نمره و ميانگين نمره نگرش %۱۹٫۸±۲٫۴ از ۲۴ نمره بود. کمترين اطلاع از سن مناسب اهداي خون بود. مردان به طور معني داري سابقه اهداي خون بالاتري داشتند. مهم ترين منبع کسب اطلاع، راديو و تلويزيون بود.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که توجه بيشتر به زنان و نيز باورهاي غلط در جامعه و بهره گيري از انگيزه معنوي مردم، احتمال اهداي خون در جامعه را ارتقا مي بخشد.