مقاله آگاهي بيماران و کارکنان گروه پزشکي از منشور حقوق بيمار و ميزان رعايت آن در يکي از بيمارستان هاي آموزشي گناباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در افق دانش از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: آگاهي بيماران و کارکنان گروه پزشکي از منشور حقوق بيمار و ميزان رعايت آن در يکي از بيمارستان هاي آموزشي گناباد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله كاركنان گروه پزشكي
مقاله منشور حقوق بيمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بصيري مقدم كوكب
جناب آقای / سرکار خانم: بصيري مقدم مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مسلم عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عجم زيبد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جمال فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالبه و رعايت حقوق بيماران ، مستلزم آشنايي و آگاهي کارکنان گروه پزشکي و بيماران از محتواي منشور حقوق بيمار است لذا اين پژوهش با هدف تعيين ميزان آگاهي بيماران و کارکنان گروه پزشکي از منشور حقوق بيمار و ميزان رعايت آن در يکي از بيمارستان هاي شهر گناباد انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي تحليلي در سال ۱۳۸۹ با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته اطلاعات، شامل مشخصات دموگرافيک، ميزان آگاهي و ميزان رعايت منشور حقوق بيمار بود جمع آوري گرديد. ميزان سطح آگاهي در سه طبقه خوب، متوسط و ضعيف و ميزان رعايت منشور حقوق بيمار در سه طبقه مطلوب، متوسط و نامطلوب رتبه بندي گرديد. روش نمونه گيري در بيماران به صورت مبتني بر هدف و در پرسنل بصورت طبقه اي تصادفي مرحله اي بود. داده ها پس از استخراج، با استفاده از روش هاي آمار توصيفي، کاي اسکوئر، تي مستقل، آناليز واريانس يک طرفه و ضريب همبستگي پيرسون و با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح معني داري ۵ درصد مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نمونه هاي اين پژوهش شامل ۱۸۹ نفر از بيماران زن و ۱۲۲ نفر مرد و از کارکنان گروه پزشکي ۲۰ نفر زن و ۱۳ نفر مرد بودند. همچنين نتايج نشان داد ميزان آگاهي پرسنل و بيماران از منشور حقوق بيمار در حد مطلوب و منشور حقوق بيمار در ۶۹٫۱ درصد موارد رعايت مي شد. ارتباط آماري معني داري بين سطح آگاهي بيماران و رعايت منشور حقوق بيمار وجود داشت بطوريکه با افزايش سطح آگاهي بيماران، ميزان رعايت آن افزايش مي يافت (p=0.007). علي رغم آگاهي مطلوب گروه پزشکي از منشور حقوق بيمار ميزان رعايت آن در مقايسه با ساير مطالعات در حد مطلوب نيست.
نتيجه گيري: آگاهي بيماران و کارکنان گروه پزشکي در حد خوب بوده ولي ميزان رعايت آن در حد مطلوب نيست. لذا پيشنهاد مي گردد مسوولين بيمارستان راهکاري عملي جهت ارايه اطلاعات مکتوب پيرامون حقوق بيمار، هنگام پذيرش به مراجعين تدوين نمايند. به دانشجويان و افراد شاغل در بيمارستان آموزش داده شود جهت حفظ حرمت بيماران قبل از حضور بر بالين آنها از بيماران اجازه بگيرند.