مقاله آگاهي حين بيهوشي عمومي در اعمال جراحي شكم در بيماران معتاد به ترياك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۷۳۱ تا ۷۳۵ منتشر شده است.
نام: آگاهي حين بيهوشي عمومي در اعمال جراحي شكم در بيماران معتاد به ترياك
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترياك
مقاله آگاهي حين بيهوشي
مقاله جراحي شكم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مالك بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: سقليس رويا
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گزارش هاي متعددي از آگاهي بيماران در حين بيهوشي، ريسك فاكتورهاي مرتبط با اين حالت و روش هاي مناسب براي پيشگيري از آن ارايه شده است. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي ميزان آگاهي در اعمال جراحي الكتيو شكم در طي بيهوشي عمومي در معتادان به ترياك و مقايسه آن با افراد غيرمعتاد به ترياك بود.
روش بررسي: در يك مطالعه توصيفي- تحليلي مقطعي، ۱۲۰ نفر بيمار در دو گروه غيرمعتاد و معتاد (داراي سابقه مصرف ترياك) قرار گرفتند. دو گروه از نظر متغيرهاي باليني حين بيهوشي و نتايج بررسي هاي برآمده از تكميل پرسشنامه، در زمان ۲۴ ساعت پس از خارج سازي لوله تراشه، مورد بررسي قرار گرفتند.
براي بررسي وقوع آگاهي حين بيهوشي، از يك چك ليست باليني استفاده به عمل آمد؛ اما علاوه بر آن، از دو پرسشنامه نيز استفاده شد،‌ كه اين دو، از نوع پرسشنامه هاي با سوالات باز بود و تكميل آن بر عهده يكي از همكاران قرار داشت.
يافته ها: متغيرهاي زمينه اي در دو گروه اختلافي نداشت (p>0.05)، اما شيوع علايم باليني مرتبط با آگاهي و نتايج مصاحبه با بيماران، نشان دهنده شيوع بيشتر آگاهي حين بيهوشي در گروه معتاد بود (p<0.001).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه بيماران معتاد به ترياك، از نظر احتمال وقوع آگاهي حين بيهوشي در اعمال جراحي شكم، در ريسك بالاتري قرار دارند. در ضمن، با اين مطالعه مي توان سابقه اعتياد به ترياك را نيز به عنوان ريسك فاكتور ايجاد آگاهي حين بيهوشي به ريسك فاكتورهاي مورد بررسي در مطالعات مشابه قبلي اضافه كرد.