مقاله آگاهي دندانپزشکان عمومي شهر رشت (ايران) در مورد حفاظت اشعه در معاينات راديوگرافي دهان در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: آگاهي دندانپزشکان عمومي شهر رشت (ايران) در مورد حفاظت اشعه در معاينات راديوگرافي دهان در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دندانپزشکان عمومي
مقاله حفاظت اشعه
مقاله راديوگرافي دهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادزاده حقيقت عاليه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هيچ شکي در مورد سودمند بودن معاينات راديوگرافي در تشخيص بيماري و بررسي پيشرفت آن وجود ندارد. هرچند اطلاعات تشخيصي به دست آمده توسط راديوگرافي ها ارزشمند است، اما پزشکان بايد از اثرات مضر اشعه يونيزان آگاه و با اصول حفاظت اشعه آشنايي داشته باشند. هدف از اين مطالعه ارزيابي ميزان آگاهي دندانپزشکان عمومي شهر رشت در مورد حفاظت اشعه در معاينات راديوگرافي دهان بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي مقطعي، بر روي ۱۱۰ نفر از دندانپزشکان عمومي شهر رشت انجام شد. اطلاعات درباره مشخصات دموگرافيک و فردي دندانپزشکان، و آگاهي آنها در رابطه با حفاظت اشعه در معاينات راديوگرافي دهان از طريق يک پرسشنامه به دست آمد. سپس آناليز آماري داده ها توسط ANOVA انجام شد.
يافته ها: ۶۸٫۲% از دندانپزشکان مرد و ۳۱٫۸% زن بودند. ۵۳٫۶% تجربه کاري بيشتر از ۱۰ سال داشتند. تنها ۱۲٫۷% از آنها به صورت عمومي کار مي کردند و ۷۳٫۶% آنها از زمان فارغ التحصيلي سابقه شرکت در دوره هاي آموزشي راديولوژي دهان نداشتند. ميانگين نمره آگاهي کل دندانپزشکان ۱۳٫۶۶±۴٫۰۹ از ۲۷ بود. جنسيت، کار در اماکن دولتي يا خصوصي و سال هاي تجربه کاري و شرکت در دوره هاي آموزشي راديولوژي دهان با ميزان آگاهي ارتباط معني داري نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: در مطالعه حاضر، نتايج نشان داد که سطح آگاهي دندانپزشکان عمومي شهر رشت در زمينه حفاظت اشعه متوسط مي باشد و بايد تلاش هايي براي بهبود آگاهي دندانپزشکان در مورد حفاظت اشعه انجام گيرد.