مقاله آگاهي زنان در مورد ويروس نقص ايمني انساني و راه هاي انتقال و پيشگيري از آن در مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري بيمارستان امام خميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۷۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: آگاهي زنان در مورد ويروس نقص ايمني انساني و راه هاي انتقال و پيشگيري از آن در مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري بيمارستان امام خميني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس نقص ايمني انساني
مقاله ايدز
مقاله آگاهي
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل پور نگين
جناب آقای / سرکار خانم: شمس اسحاقي شهرزاده
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي نژاد مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي عبدالباقي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: خيرانديش پرستو
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي پيام
جناب آقای / سرکار خانم: مرادمندبديع بنفشه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به افزايش روزافزون آلودگي ويروس نقص ايمني انساني در زنان، اين مطالعه جهت بررسي ميزان آگاهي زنان در خصوص ويروس، چگونگي راه هاي انتقال و پيشگيري از آن در طي دوران بارداري و شيردهي صورت گرفته است.
روش كار: اين بررسي به روش مقطعي در زنان مراجعه كننده به مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري بيمارستان امام خميني در سال ۱۳۸۵ انجام شد. براي جمع آوري اطلاعات يك پرسشنامه سه بخشي از طريق مصاحبه چهره به چهره براي هر مورد تكميل شد و درجه بندي سطح آگاهي براساس پاسخ هاي درست صورت گرفت.
يافته ها: در مجموع آگاهي ۱۰۰ خانم شامل ۳۷ نفر HIV مثبت،‌ ۴۴ نفر HIV منفي و ۱۹ نفر كنترل نشده با ميانگين سني ۲ ۳۸٫۱±۱۲٫۲ بررسي شد. ميزان پاسخ درست به سوالات باز پرسشنامه %۳۸ و پاسخ درست به سوالات مربوط به راه هاي انتقال و پيشگيري به ترتيب %۸۸ و %۴۷ بود. %۶۰ افراد آگاهي در حد متوسط، %۳۴ آگاهي در حد كم و آگاهي خوب داشتند. منبع كسب آگاهي در %۵۷ موارد تلويزيون و در %۷ كتاب بود. سن، سطح تحصيلات، وضعيت آلودگي به ويروس در فرد مورد مطالعه و منبع اطلاع رساني با سطح آگاهي ارتباط معني دار داشته اند.
نتيجه گيري: در اين بررسي، ميزان‌ آگاهي در حد متوسط و اطلاعات درست در خصوص پيشگيري حدودا %۵۰ بود. اين مطالعه لزوم آموزش در مورد ويروس HIV و راه هاي انتقال را در زنان، به عنوان يك گروه مهم در معرض خطر روشن مي سازد.