مقاله آگاهي كارورزان پزشكي يزد نسبت به احكام شرعي و قانوني حيطه پزشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۱۸۰ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: آگاهي كارورزان پزشكي يزد نسبت به احكام شرعي و قانوني حيطه پزشكي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارورزان پزشكي
مقاله احكام شرعي
مقاله احكام قانوني
مقاله آگاهي
مقاله حيطه پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتوحي اردكاني احسان
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بشردوست نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: ياسيني شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني گردفرامرزي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دانشجويان و كارورزان پزشكي علاوه بر انجام معاينه دقيق و مشاهدات عيني، لازم است از احكام شرعي و قوانين مربوط به آنها آگاهي داشته باشند. اين مطالعه با هدف بررسي آگاهي كارورزان يزد نسبت به احكام شرعي و قانوني حيطه پزشكي صورت گرفته است.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي، نظرات ۱۲۰ نفر كارورز پزشكي در مراكز آموزشي و درماني يزد كه به روش سرشماري وارد مطالعه شده بودند، در زمينه احكام شرعي و قانوني از طريق پرسشنامه پژوهشگر ساخته جمع آوري شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري توصيفي و مجذور كاي تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: چهارده و سه دهم درصد كاروزان نسبت به احكام شرعي و قانوني آگاهي داشتند كه نسبت به احكام قانوني ۱۱٫۸ درصد و احكام شرعي ۱۴٫۶ درصد بود و ۷۲ درصد طي خدمت خود با مساله اي روبرو شده اند كه قوانين مربوط به آن را نمي دانستند و ۸۳٫۲ درصد معتقد بودند كه آموزش هاي دوره پزشكي پاسخ بسياري از سوالات را نمي دهد. سطح آگاهي با هيچ كدام از مشخصات دموگرافيك ارتباط معني داري نداشت.
نتيجه گيري: آگاهي كارورزان نسبت به احكام شرعي و قانوني در سطح متوسط قرار دارد. افزايش محتوي درسي دانشجويان در زمينه مباحث اخلاق پزشكي و مسايل مرتبط با آن پيشنهاد مي گردد.