مقاله آگاهي مردم شهر تهران از هفت علامت آگاه کننده از سرطان و بکارگيري اقدامات حفاظتي در برابر سرطان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۳۱۷ تا ۳۲۴ منتشر شده است.
نام: آگاهي مردم شهر تهران از هفت علامت آگاه کننده از سرطان و بکارگيري اقدامات حفاظتي در برابر سرطان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علايم آگاه کننده از سرطان
مقاله پيشگيري
مقاله اقدامات حفاظتي
مقاله شهروندان تهراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: پارسايكتا زهره
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام نژاد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: منجمد زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان آگاهي مردم شهر تهران از هفت علامت آگاه کننده سرطان و نحوه بکارگيري اقدامات حفاظتي در برابر سرطان انجام گرفت. ۲۵۰۰ نفر از شهروندان تهراني به صورت نمونه گيري طبقه اي خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه اي مشتمل بر سه بخش اطلاعات جمعيتي، سوالات مربوط به سنجش ميزان آگاهي از علايم آگاه کننده از سرطان و سوالات نحوه بکارگيري اقدامات حفاظتي در برابر سرطان بود، که اعتبار آن از طريق اعتبار محتوا و پايايي آن به روش ضريب آلفاي کرونباخ تعيين گرديد. اطلاعات در يک نوبت و حضوري جمع آوري شد. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS نگارش ۱۱٫۵ و با استفاده از آزمون آماري مجذور كاي انجام گرفت. سطح مطلوب %۸۰-۱۰۰، نسبتا مطلوب %۶۰-۷۹٫۹ و نامطلوب %۰-۵۹٫۹ در نظر گرفته شد.
نتايج تحقيق نشان دادند وضعيت آگاهي بيشترين درصد شهروندان تهراني مورد مطالعه نسبت به علايم هشدار دهنده سرطان (۶۶٫۶ درصد) در سطح نامطلوب و کمترين درصد (۹ درصد) در سطح مطلوب قرار دارند. وضعيت بکارگيري اقدامات حفاظتي در برابر سرطان در مورد اکثر شهروندان تهراني مورد مطالعه (۷۸٫۷ درصد) در سطح نامطلوب و فقط ۷٫۶ درصد در سطح مطلوب بود. ارتباط آماري معني داري بين دو متغير آگاهي از علايم هشدار دهنده سرطان و اقدامات حفاظتي نشان داده شد. بنابراين افزايش آگاهي مردم در زمينه پيشگيري از سرطان توصيه مي شود.