مقاله آگاهي والدين كودكان مبتلا به بيماري هاي قلبي درباره سلامت دهان و دندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۳۹ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: آگاهي والدين كودكان مبتلا به بيماري هاي قلبي درباره سلامت دهان و دندان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله والدين
مقاله بيماري قلبي
مقاله بهداشت دهان و دندان
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورالهيان هما
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ايجاد باكتريمي گذرا در حين كارهاي دندانپزشكي عامل مهم شروع كننده اندوكارديت عفوني مي باشد. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان آگاهي والدين كودكان مبتلا به بيماري هاي قلبي درباره اهميت پيشگيري از ايجاد پوسيدگي دنداني و ارتباط آن با سلامتي كودكانشان مي باشد.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي مقطعي، جهت جمع آوري اطلاعات در سال ۱۳۸۳ به كلينيك هاي قلب شهرستان زاهدان مراجعه شد و از ۳۲۰ نفر از والدين كودكان مبتلا به بيماري قلبي (۱۲۵ پدر و ۱۹۵ مادر) به طور تصادفي در خواست شد كه پرسشنامه تهيه شده را تكميل نمايند. سوالات پرسشنامه در مورد مشخصات دموگرافيك والدين و نيز پرسش هايي به منظور تعيين ميزان آگاهي آن ها در مورد بهداشت دهان و دندان و ارتباط آن با بيماري قلبي بود. جهت تجزيه و تحليل داده ها از تست هاي آماري من ويتني يو و كروسكال واليس استفاده شد.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشان داد كه ميانگين نمره آگاهي ۱/۱۰±۳/۲۱ از ۱۰۰ نمره بود. آگاهي پدران (۷/۸±۴/۲۴) نسبت به مادران (۳/۱۰±۲۳/۱۹) و آگاهي خانواده هاي شهرنشين (۸/۹±۵/۲۲) نسبت به روستايي (۲/۱۱±۵۱/۱۴) بيشتر بود (p<0.001). هم چنين بيشترين ميزان آگاهي مربوط به افراد با سطح تحصيلات ديپلم و بالاتر و در گروه هاي سني ۴۰-۳۱ سال بود و آگاهي والدين اكثرا از طريق پزشك يا دندانپزشك كسب گرديده بود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج، ميزان آگاهي افراد مورد مطالعه در مورد ارتباط بين بهداشت دهان و پيشگيري از اندوكارديت كم بود.