مقاله آگاهي و ضايت بيمه شدگان: كاربرد فناوري اطلاعات در نظام تامين اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۱۶۳ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: آگاهي و ضايت بيمه شدگان: كاربرد فناوري اطلاعات در نظام تامين اجتماعي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله بيمه شده
مقاله تامين اجتماعي
مقاله رضايتمندي
مقاله طرح ساماندهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غديري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عقيقي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: هدف از پژوهش حاضر، بررسي سطح آگاهي و رضايتمندي بيمه شدگان تامين اجتماعي شهر كاشان از اجراي طرح ساماندهي سوابق در سال ۸۵-۸۴ بود.
روش: روش تحقيق، توصيفي از نوع پيمايشي و جامعه آماري شامل كليه بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي شهر كاشان بود. نمونه گيري به صورت تصادفي منظم از بين بيمه شدگان انجام گرفت. حجم نمونه شامل ۳۰۰ نفر از بيمه شدگان بود و ابزار اندازه گيري، پرسشنامه محقق ساخته با ۲۳ سوال بسته پاسخ، بر اساس طيف ۵ درجه اي ليكرت بود كه اعتبار آن بر اساس ضريب آلفاي كرونباخ ۹۸/۰ برآورد گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه سطح رضايت و آگاهي بيمه شدگان با احتمال ۹۹% بيش از متوسط مي باشد. سطح رضايت و آگاهي بيمه شدگان داراي مدرك تحصيلي ديپلم بالاتر از افرادي بوده است كه مدرك پايين تر از ديپلم داشته اند. بر حسب سابقه بيمه تفاوت معني داري وجود دارد. سطح رضايت و آگاهي افراد با سابقه بيمه بالاتر از ۲۱ سال بيشتر از افراد با سابقه بيمه كمتر از ۱۰ سال و ۱۱ تا ۲۰ سال بود. سطح رضايت و آگاهي افراد بيشتر از ۴۱ سال سن بيشتر از افراد كمتر از ۳۰سال و ۳۱ تا ۴۰ سال بوده است. همچنين ميانگين رضايت و آگاهي مردان بيشتر از زنان بوده است.
نتايج: سابقه، سن، جنس، سطح تحصيلات ارتباط مستقيمي با سطح رضايتمندي و آگاهي بيمه شدگان دارد. همچنين بين سطح رضايتمندي و سطح آگاهي ارتباط مستقيم وجود دارد.