مقاله آگاهي و عملکرد پرستاران نسبت به انجام معاينات دوره اي در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش پرستاري از صفحه ۵۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: آگاهي و عملکرد پرستاران نسبت به انجام معاينات دوره اي در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معاينات دوره اي
مقاله سلامت زنان
مقاله آگاهي
مقاله عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذربرين مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: انجام معاينات دوره اي يکي از راه هاي به دست آوردن شيوه زندگي سالم است، اما به نظر مي رسد که بيشتر مردم يا از انجام اين گونه معاينات اطلاع کافي نداشته و يا تمايلي به انجام آن ندارند. از آنجا که يکي از اقشار آموزش دهنده، حمايت کننده و هماهنگ کننده در زمينه معاينات دوره اي پرستاران مي باشند و با توجه به اين که طبق تحقيقات زنان بيشتر نگران سلامت خود هستند لذا تصميم گرفته شد که آگاهي و عملکرد پرستاران زن نسبت به انجام معاينات دوره اي بررسي گردد.
روش: در اين مطالعه توصيفي ميزان آگاهي و عملکرد ۴۰۲ پرستار مونث شاغل در برخي بيمارستان هاي اصفهان با پرسشنامه و چک ليست پژوهشگر ساخته بررسي گرديده و نتايج با نرم افزار SPSS v.15 و آزمون هاي آمار توصيفي، همبستگي، آناليز واريانس يک طرفه، کروسکال واليس و من ويتني U تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: يافته هاي اين پژوهش نشان داد که ۶۹٫۴% پرستاران در زمينه معاينات دوره اي داراي آگاهي در حد ضعيف، ۲۷٫۱% آگاهي در حد متوسط و ۳٫۵% آگاهي در حد خوب بوده و ۴۱٫۵% آن ها داراي عملکرد در حد ضعيف،۴۰٫۰ % عملکرد در حد متوسط و ۱۸٫۵% عملکرد در حد خوب بودند و بين متغيرهاي عملکرد و سن و سابقه کار افراد رابطه همبستگي مستقيم وجود دارد ولي بين متغيرهاي آگاهي از زمان انجام و انواع معاينات باليني و متغيرهاي سن و سابقه کار همبستگي معناداري وجود نداشت (p<0.05).
نتيجه گيري: ميزان آگاهي و عملکرد اکثر پرستاران اين پژوهش نسبت به انجام معاينات دوره اي ضعيف بوده و با توجه به اين که اين قشر خود بايستي آموزش دهنده و حمايت کننده و هماهنگ کننده اين معاينات باشند، لذا بايستي آموزش هاي دوره اي در اين زمينه براي اين افراد در نظر گرفته شده و راه کارهايي جهت افزايش انجام اين معاينات ارايه گردد.