مقاله آگاهي و نگرش داوطلبان کانون هاي دانشجويي هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، درباره کمک هاي اوليه و راهکارهاي آموزش همگاني آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: آگاهي و نگرش داوطلبان کانون هاي دانشجويي هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، درباره کمک هاي اوليه و راهکارهاي آموزش همگاني آن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمک اوليه
مقاله آموزش همگاني
مقاله هلال احمر
مقاله داوطلب
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمي سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: آقاميري سيدصمد
جناب آقای / سرکار خانم: اردلان علي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدنژاد الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آموزش کمک هاي اوليه از مهم ترين برنامه هاي جمعيت هلال احمر است. مطالعه حاضر در سال ۱۳۸۶، براي بررسي دانش گروه هاي داوطلب کانون هاي دانشجويي درباره روش انجام کمک هاي اوليه و نگرش به راهکارهاي آموزش همگاني آن، به روش مقطعي در ۶ استان و بر روي ۵۲۸۷ عضو صورت گرفت.
نمونه گيري تحقيق به روش تصادفي ساده انجام گرديد. دانش و نگرش نمونه ها با استفاده از پرسشنامه سنجيده شد. تحليل داده ها با نرم افزار آماري STATA 8.0 و با در نظر گرفتن طرح نمونه گيري پيچيده (Complex sampling design)  لحاظ شد. در زمان مطالعه، ۳۳۷۵ نمونه (۸/۶۳ درصد) عضو جمعيت هلال احمر و ساير نمونه ها در شاخه آزاد کانون هاي دانشجويي فعاليت مي کردند.
از بين نمونه ها، ۳۷۳۶ دانشجو (۶/۷۰ درصد) در کلاس هاي آموزش کمک هاي اوليه هلال احمر، شرکت کرده بودند و واجد ميانگين امتياز دانش
۸٫۵۳±۳٫۵۳ (از نمره کل ۱۸) بودند (۹۵%CI=7.36-9.46) از بين نمونه هاي آموزش ديده، فقط ۷۷۳ نمونه (۶/۱۴ درصد) داراي سطح دانش مطلوب بودند. سطح دانش نمونه ها تنها با متغير آموزش قبلي، ارتباط معني دار آماري داشت (P=0.01). شرکت در آموزش هاي هلال احمر (P=0.01) و وضعيت اقتصادي مناسب (P=0.01) عوامل موثر بر دانش بالاتر بودند. ميانگين امتياز نگرش ۳۴٫۷۳±۶٫۷۷ (از نمره کل ۴۵) برآورد شد (۹۵%CI=33.57-37.33).
اين تحقيق نشان داد که جمعيت هلال احمر بايد به افزايش پوشش آموزش کمک هاي اوليه با ارايه روش هاي آموزشي متکي بر افزايش مهارت و بازآموزي هاي مستمر در کانون هاي دانشجويي اقدام نمايد. آموزش گروه هاي هدف مختلف، راهکارهاي گوناگوني را ايجاب مي کند.