مقاله آگاهي و نگرش زوجين مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج شهر کرمان در مورد بيماري ايدز در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: آگاهي و نگرش زوجين مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج شهر کرمان در مورد بيماري ايدز در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله ايدز
مقاله زوجين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلالي ميبدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي زرندي مينو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ايدز نه فقط يک مشکل بهداشتي بلکه يک معضل اجتماعي و فرهنگي است که مشکلات اقتصادي نيز به دنبال دارد. از آنجايي که رفتار بهداشتي صحيح نتيجه نگرش درست و آگاهي عميق است، اين مطالعه با هدف بررسي آگاهي و نگرش زوجين مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج کرمان نسبت به اين بيماري انجام گرفت.
روش كار: در اين مطالعه مقطعي، ۱۰۲۰ زوج شرکت کردند. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه اي شامل اطلاعات دموگرافيک، ۲۲ سوال سنجش آگاهي و ۱۰ گويه نگرش سنج در مورد بيماري ايدز بود.
يافته ها: بر اساس يافته ها آگاهي ۴۰٫۱ درصد زوجين در سطح عالي، ۳۷٫۴ درصد خوب، ۲۰ درصد متوسط و ۲٫۶ درصد ضعيف و در مورد نگرش ۵۸٫۴ درصد عالي، ۳۳٫۵ درصد خوب، ۷٫۱ درصد متوسط و ۱٫۱ درصد ضعيف بود. آزمون مجذور کاي بين آگاهي و نگرش با سن، تحصيلات و شغل افراد ارتباط معني داري را نشان داد (در همه موارد P=0.0001)، به طوري که با افزايش تحصيلات، آگاهي و نگرش افراد افزايش يافته، همچنين گروه سني ۳۵-۱۶ سال و افراد کارمند از آگاهي ونگرش بالاتر و مثبت تري برخوردار بودند. بين نگرش و جنس نيز ارتباط معني دار مشاهده شد (P=0.0001)، به طوري که آقايان نگرش مثبت تري نسبت به خانم ها داشتند. از نظر منبع کسب اطلاعات، صدا و سيما بيشترين ميزان (۵۹٫۹ درصد) را داشت.
نتيجه گيري: طبق يافته ها بيشترين منبع کسب اطلاعات صدا و سيما بود، بنابراين تقويت برنامه هاي آموزشي اين رسانه با در نظر گرفتن مخاطبين ضروري مي باشد. آموزش در سطح مدارس بيشتر مورد توجه قرار گرفته و نظارت و مشارکت بخش بهداشت نيز تقويت گردد.