مقاله آگاهي و نگرش مادران در مورد تغذيه انحصاري با شير مادر، شهرستان ساري، ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۵۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: آگاهي و نگرش مادران در مورد تغذيه انحصاري با شير مادر، شهرستان ساري، ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله مادران
مقاله شير مادر
مقاله تغذيه انحصاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري ساروي وجيهه
جناب آقای / سرکار خانم: وحيدشاهي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: پروين نژاد نيكو
جناب آقای / سرکار خانم: قوانچ زاده طوي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تغذيه با شير مادر براي تمام شيرخواران، تغذيه ارجح به شمار مي رود. علي رغم برنامه ريزي هايي که در سطح ملي براي اين مورد پيگيري مي شود برخي تجربيات حاکي از عملکرد نامطلوب مادران در سال هاي اخير در زمينه تغذيه با شير مادر مي باشد. در اين مطالعه آگاهي و نگرش مادران در مورد تغذيه با شير مادر در شهرستان ساري در سال ۱۳۸۶ بررسي شد.
مواد و روش تحقيق: مطالعه از نوع توصيفي تحليلي به صورت مقطعي و جامعه مورد مطالعه، مادران شيرده شهرستان ساري در طول سال ۱۳۸۶ (يکسال) بوده اند. روش نمونه گيري تصادفي ساده و سهميه بندي شده بود. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه اي مشتمل بر سه بخش شامل اطلاعات دموگرافيک، سوالات مربوط به آگاهي و سوالات مربوط به در مورد تغذيه با شير مادر بود. پس از جمع آوري اطلاعات، تحليل از طريق نرم افزار SPSS 13 و به کمک آزمون هاي آماري مناسب انجام شد.
يافته ها: محدوده سني ۴۱۰ نمونه بررسي شده
۲۵٫۹۲±۴٫۹۰ سال بود. اکثريت مادران (۳/۷۴ % ) در گروه اجتماعي اقتصادي بد قرار داشتند. بيش از ۵۰ درصد مادران بي سواد يا زير ديپلم بودند. ۹/۵۲ درصد مادران مراقبت هاي دوران بارداري را از متخصص دريافت نموده بودند. از نظر ميزان آگاهي مادران در مورد تغذيه با شير مادر، ۷/۳۶ درصد داراي آگاهي خوب، ۲/۵۷ درصد داراي آگاهي متوسط و مابقي داراي آگاهي ضعيف بودند. در مورد نحوه نگرش مادران نيز ۱/۷ درصد داراي نگرش نسبتا منفي، ۶/۶۸ درصد داراي نگرش نسبتا مثبت و مابقي داراي نگرش کاملا مثبت بودند.
نتيجه گيري: ميزان آگاهي و بينش مادران در مورد تغذيه با شير مادر ناکافي (در حد متوسط) بود. اين موضوع، توجه اساسي مجدد به آموزش مادران در برنامه ترويج تغذيه با شير مادر را طلب مي کند.