مقاله آگاهي و نگرش نسبت به بيماري ايدز در گروه هاي داراي رفتارهاي پرخطر تزريقي و جنسي و رابطه آن با مشخصه هاي اقتصادي-اجتماعي در شهرهاي گرگان و گنبدکاووس (۱۳۸۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: آگاهي و نگرش نسبت به بيماري ايدز در گروه هاي داراي رفتارهاي پرخطر تزريقي و جنسي و رابطه آن با مشخصه هاي اقتصادي-اجتماعي در شهرهاي گرگان و گنبدکاووس (۱۳۸۶)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله معتاد تزريقي
مقاله تماس جنسي غيرايمن
مقاله ايدز
مقاله گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتماد كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاراردبيلي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: كبير محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ايدز توصيفي از اختلالات ناشي از نقص در کارکرد سيستم ايمني بدن انسان است که بر اثر عفونت با ويروس نقص ايمني انساني (HIV) به وجود مي آيد. از آنجايي که پرخطرترين گروه مبتلايان به ايدز را معتادان تزريقي و افراد داراي تماس جنسي غيرايمن به خود اختصاص مي دهد؛ اين مطالعه به منظور تعيين سطح آگاهي و نگرش نسبت به بيماري ايدز در گروه هاي داراي رفتارهاي پرخطر تزريقي و جنسي و رابطه آن با مشخصه هاي اقتصادي-اجتماعي در شهرهاي گرگان و گنبدکاووس در استان گلستان انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي مقطعي روي ۱۳۴ فرد با رفتار پرخطر تزريقي و جنسي در شهرهاي گرگان و گنبدکاووس طي سال ۱۳۸۶ انجام شد. آزمودني ها به وسيله نمونه گيري تصادفي سيستماتيک انتخاب شدند. روش جمع آوري اطلاعات مصاحبه با پرسشنامه استاندارد بود. داده هاي به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماريSPSS-16  و آزمون هاي آماري آناليز واريانس يک طرفه، تي، کروسکال واليس و من ويتني تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: اين مطالعه نشان داد که در جمعيت مورد مطالعه ۶۷ درصد داراي تحصيلات ۱۲-۶ سال، ۴۴٫۸ درصد متاهل و ۵۳ درصد بيکار و بدون درآمد بودند. ۳۶٫۶ درصد افراد مورد مطالعه در مورد ايدز آگاهي متوسطي داشتند و ۴۹٫۳ درصد از افراد نسبت به ايدز نگرش منفي داشتند. سطح آگاهي با سن و سطح تحصيلات رابطه آماري معني داري داشت (P<0.05). به طوري که افرادي داراي سن بالاتر آگاهي بالاتري داشتند. سطح آگاهي گروه سني ۳۴-۲۵ سال بالاتر از بقيه بود. همچنين افراد با سواد بالاتر، آگاهي بيشتري نسبت به بي سوادان و کم سوادان داشتند. سطح آگاهي با نگرش رابطه معني داري داشت (P<0.05)؛ افراد با آگاهي بالاتر نگرش مطلوب تري داشتند.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که ۶۵ درصد افراد با رفتارهاي پرخطر آگاهي مطلوب در زمينه راه هاي انتقال ايدز دارند؛ اما نيمي از افراد در زمينه ايدز نگرش ضعيفي دارند.