مقاله آگاهي پزشکان، پرستاران و کارکنان مدارک پزشکي از جنبه هاي قانوني مدارک پزشکي در بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۱۳۶ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: آگاهي پزشکان، پرستاران و کارکنان مدارک پزشکي از جنبه هاي قانوني مدارک پزشکي در بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي کاشان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله جنبه هاي قانوني
مقاله مدارك پزشكي
مقاله رازداري
مقاله رضايت بيمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ طاهري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: كيميافر خليل
جناب آقای / سرکار خانم: براتي مارناني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آگاهي ارايه دهندگان مراقبت از قوانين حاکم بر پرونده هاي پزشکي و اطلاعات بهداشتي بيماران، شرايط تامين حقوق بيمار را فراهم مي کند. اين مطالعه به منظور تعيين ميزان آگاهي پزشکان، پرستاران و کارکنان بخش مدارک پزشکي از جنبه هاي قانوني مدارک پزشکي در بيمارستان هاي آموزشي شهر کاشان در سال ۱۳۸۶ صورت پذيرفت.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي- مقطعي بود که روي ۳۲۵ نفر از کارکنان (پزشکان، پرستاران و کارکنان بخش مدارک پزشکي) که به طور تصادفي انتخاب شده بودند در سال ۱۳۸۶ انجام گرفت. داده ها با پرسش نامه اي که بر اساس موارد قانوني، مرتبط با اطلاعات بهداشتي و مطابق با کتب مرجع و نظر کارشناسان مربوطه بود تهيه، تاييد و پايايي آن با آزمون مجدد تاييد شد. با استفاده از نرم افزارSPSS  و با شاخص هاي درصد فراواني، ميانگين و انحراف معيار امتيازات تحليل گرديد.
يافته ها: آگاهي کارکنان از موارد قانوني اخذ رضايت نامه با امتياز ۱٫۳۶ ± ۳٫۷۸ از ۸، موارد قانوني مربوط به محرمانگي با امتياز ۹۷٫۰ ± ۴۵٫۱ از ۴ و موارد قانوني مربوط به صدور گواهي با امتياز ۱٫۷۹ ± ۳٫۲۷ از ۹ در حد متوسط بود. در مجموع، آگاهي شرکت کنندگان در اين پژوهش با امتياز ۲٫۸۳ ± ۸٫۵۱ از ۲۱ متوسط بود. بيشترين آگاهي را پزشکان و کمترين آگاهي را پرستاران دارا بودند.
نتيجه گيري: ميزان آگاهي از جنبه هاي قانوني مرتبط با اطلاعات بهداشتي در حد متوسط است که اين امر لزوم آموزش جنبه هاي قانوني مدارک پزشکي به خصوص محرمانگي اطلاعات بيماران و صدور گواهي پزشکي را در رده هاي شغلي مختلف به خصوص پرستاري مي رساند.