مقاله آگاهي کتابداران دانشگاه علوم پزشکي اصفهان از اصول ارگونومي کار با رايانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۴۵۹ تا ۴۶۶ منتشر شده است.
نام: آگاهي کتابداران دانشگاه علوم پزشکي اصفهان از اصول ارگونومي کار با رايانه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهندسي محيط کار انسان
مقاله بهداشت شغلي
مقاله آگاهي
مقاله کتابداران
مقاله دانشگاه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري رسول
جناب آقای / سرکار خانم: حكيمي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدفرد اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: كبيري پيام
جناب آقای / سرکار خانم: امين پور فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارگونومي علم اصلاح و بهسازي محيط کار، شغل و تجهيزات و تطابق آن با قابليت ها و محدوديت هاي انسان در رابطه با شيوه کار با رايانه است. همچنين اصول ارگونومي ويژه اي وجود دارد که دانستن و عمل به آن ها براي کاربران رايانه ضروري است. با توجه به اين که کتابداران به دليل استفاده از رايانه در فرآيندهاي کاري کتابخانه از جمله افرادي هستند که در معرض عوارض کار با رايانه قرار دارند، پژوهش حاضر در صدد بود تا آگاهي کتابداران دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در رابطه با اصول ارگونومي کار با رايانه را مورد سنجش قرار دهد.
روش بررسي: مطالعه حاضر يک پيمايش توصيفي-تحليلي بود که به صورت مقطعي انجام شد. جامعه اين پژوهش شامل تمامي کتابداراني بود که در زمان انجام مطالعه (آبان ۱۳۷۸) در يکي از کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مشغول به فعاليت بودند (۷۷ نفر). داده هاي پژوهش از طريق پرسشنامه آگاهي سنج محقق ساخته ۲۸ سوالي جمع آوري گرديد که روايي محتوايي آن بررسي و تاييد شد. داده ها به وسيله آمار توصيفي (فراواني، ميانگين و انحراف معيار) و تحليلي با کمک آزمون هاي آماري t و ANOVA در سطح معني داري ۰٫۰۵ تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: از مجموع ۵۷ نفر، ۳۱٫۶ درصد (۱۸ نفر) مرد و ۶۸٫۴ درصد (۳۹ نفر) زن بودند. حداقل نمره از ۱۸ برابر صفر و حداکثر ۱۷ بود. ميانگين نمره پاسخ صحيح به سوالات پرسش نامه ۴٫۴۵±۵٫۶۵ از حداکثر ۱۸ گزارش شد. بين نمره کل پرسش نامه و متغيرهاي جنس، سطح تحصيلات، نوع تحصيلات، وضعيت استخدام، گذراندن دوره آموزشي براي استفاده صحيح از رايانه، تعداد ساعات کار استفاده از رايانه در روز ارتباط معني دار آماري وجود نداشت ولي بين نمره کل پرسش نامه و سابقه مطالعه در مورد استفاده صحيح از رايانه، ارتباط معني داري گزارش شد. ميانگين نمره افراد داراي سابقه مطالعه در اين زمينه ۱٫۱±۷٫۵۴ و ميانگين گروه فاقد مطالعه قبلي در اين مورد ۰٫۵۲±۴٫۲۷ به دست آمد (P<0.01).
نتيجه گيري: آگاهي کتابداران دانشگاه علوم پزشکي اصفهان از اصول ارگونومي کار با رايانه اندک بود. اين بي توجهي به شيوه استفاده از رايانه براي کتابداران خطرات جدي و غير قابل برگشت براي سلامتي آنان را رقم خواهد زد. توصيه مي شود نهادهايي چون آموزش کارکنان دانشگاه، انجمن کتابداري و ديگر نهادهايي که وظيفه آموزش کتابداران را بر عهده دارند، هر چه سريع تر از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي، تهيه بروشورها، برگزاري همايش ها و ساير اقدام هايي از اين دست، جهت ارتقاي سطح آگاهي کتابداران از مسايل ارگونومي کار با رايانه اقدام کنند و کتابداران نيز در اين زمينه حساسيت و مطالعات خود را گسترش دهند.