سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
پژمان شیرمردی – کارشناس ارشد مطالعات زنان و خانواده دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید گروسی – دانشیار بخش علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رقیه سیدنژاد – کارشناسی ارشد مطالعات زنان و خانواده دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
رضایت زناشویی از مهمترین شاخصهای رضایت از زندگی است که مفهومی گسترده و چند بعدی داشته و عوامل مختلفی در آندخیل و تأثیر گذار است؛ بر این اساس تحقیق حاضر در صدد بررسی تأثیر عامل ادراک فرد از پایگاه طبقاتی همسر بر رضایت اززندگی زناشویی در بین دانشجویان متأهل دانشگاه شهید باهنر کرمان میباشد. این پژوهش به صورت پیمایشی بر روی ۴۰۰دانشجوی متأهل دانشگاه شهید باهنر کرمان با روش نمونه گیری اتفاقی انجام گرفته است. دادهها به وسیله پرسشنامه محقق ساختهاستخراج و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار spss 20 و به صورت آماره های توصیفی و استنباطی انجام شده است.یافتههای پژوهش حاکی از این است که ادراک فرد از پایگاه طبقاتی همسر با رضایت از زندگی زناشویی دارای همبستگی مثبتمعنیداری داشته است. بدین معنی که هر چه فرد آگاهی بیشتری در خصوص پایگاه طبقاتی همسرش داشته است، میزان رضایتآنها در زندگی زناشوییشان بالاتر بوده و هر چه فرد آگاهی کمتری در این زمینه داشته باشد این باعث ایجاد نارضایتی در زندگیزناشوییشان می شود. بدین منظور نتایج تحقیق گویای این است که با افزایش آگاهی های زوجین در قبل از ازدواج می توان رضایتزوجین از زندگی مشترکشان را ارتقا داده و باعث کاهش مشکلات زناشویی شد.