سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد یزدانی – بخش فیزیک دانشگاه تربیت مدرس، تهران
ودیعه علی مردان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز

چکیده:

مکانیزم انتقال فاز ساختار کریستالی وبروز ماکزیمم دمای ابر رسانائی در حوزه تغییرات x در ترکیبات La2-x AxCuO4 (A=Ba, Sr, Ca) به ازای ۰/۱۵<x<0/2 از طریق بررسی اثر جان – تلر در انحراف ثابتهای شبکه a,c از قانون گاردمورد مطالعه می باشد. هر چند احتمالا اثر جان – تلر به طور مستقیم در بروز ابر رسانایی عامل اولیه نباشد.
تابعیت معکوس تغییرات a,cاختلاف در تغییرات ثابتها در دمای ۷۰k , 10kنسبت به دمای اتاق که ناهنجاری تغییرات در حوزه x=0/15-0/2 روی a وجود دارد (درحالیکه تغییرات یکسانی در کل حوزه x=0/1-0/4 مشاهده گردیده است) می تواند میانگین اعوجاجو یا اثر جان – تلر از طریق هیبرید شده گی ناشی از فاصله بین اتمی باشد. پیوند بین اتمی تعریف شده در طول باند موثر (Rc=KFRij)که با دو فاکتور اساسی قابل کنترل است.
۱- اثر اندازه وابسته به اختلاف در شعاع یونی، یون A و کاتیون La در ایجاد تغییر در تراکم پذیری روی هسته Cu-O، بگونه ای که با ناپایداری و بی نظمی در بروز ابر رسانایی در نقطه x=0/125 در جایگزینی Ba و پایداری و پیروی از نظم سیستماتیک در حوزه گسترده تر x=0.05-0.25 و بروز بی نظمی در x=0/125 در جایگزینی Sr همراه است.
۲- اندرکنش بین ساختار الکترونی که از طریق بررسی اثر جان تلر و برنامه wien2k مورد بررسی قرار گرفته است.