مقاله آیا بخيه زير جلدي واقعا لازم است؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۵۸ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: آیا بخيه زير جلدي واقعا لازم است؟
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخيه
مقاله زير جلد
مقاله عوارض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سياوشي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: پندار احسان
جناب آقای / سرکار خانم: گلبخش محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سادات ميرمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: زهتاب محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: گوران سوادكوهي داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اغلب توصيه مي شود که پس از انجام عمل اصلي و دوختن فاشيا، زير جلد با نخ هاي قابل جذب ترميم شود. مطالعه حاضر با هدف مقايسه پيامد هاي حاصل از عمل هاي جراحي ارتوپدي همراه با بخيه زير جلدي با مواردي که از ترميم زير جلد صرف نظر شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه به شيوه کارازمايي تصادفي باليني يک سو کور طي ۶ سال (۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸) بر روي کليه بيماران کانديد عمل جراحي ارتوپدي و داراي معيار هاي ورود به مطالعه مراجعه کننده به بيمارستان سينا انجام شد. بيماران کانديد عمل که نيازي به باز گذاشتن زخم و ترميم ثانويه آن نداشتند و مواردي که گرافت و فلاپ پوستي و يا عضلاني پوستي مورد نياز نبود، وارد مطالعه شدند. پس از اعمال معيار هاي ورود و خروج و امضاي فرم رضايت اگاهانه بيماران ابتدا به دو گروه اصلي اندام فوقاني و اندام تحتاني تقسيم شدند. سپس هر گروه به دو دسته با ترميم فاشيا و بدون ترميم فاشيا تقسيم و سپس به صورت تصادفي به دو دسته با و بدون ترميم زير جلد تقسيم شدند. تصادفي سازي به روش ساده و با استفاده از جدول اعداد تصادفي رايانه اي انجام شد. بيماران به مدت ۳ ماه از نظر عوارض احتمالي (عفونت، باز شدن زخم، واکنش جلدي، نکروز لبه هاي پوست و تجمع مايع زير جلدي) مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: پس از اعمال معيارهاي ورود و خروج، ۱۴۹۵۳ بيمار (۱۱٫۱% زن، ۸۸٫۹% مرد، سن ۴۰٫۶±۴٫۹ سال) وارد مطالعه شدند که ۴۱۵۳ نفر در گروه اندام فوقاني و ۱۰۸۰۰ نفر در گروه اندام تحتاني قرار گرفتند. ترميم زير جلدي در ۶۱۲۰ نفر (۴۱% موارد) انجام شد. در کل، عوارض مشاهده شده در گروه اندام تحتاني بيش از اندام فوقاني ( ۳۵۵ در مقابل ۴۷)، در بيماران بدون ترميم فاشيا بيش از بيماران با ترميم فاشيا (۲۸۴ در مقابل ۱۱۸) و در گروه بدون بخيه بيش از گروه با بخيه (۲۴۷ در مقابل ۱۴۵) بود. رابطه معني داري بين انجام بخيه زيرجلدي و مشاهده هر يک از عوارض نکروز لبه هاي پوست، واکنش جلدي و پوستي (التهاب)، عفونت، باز شدن لبه هاي زخم (Dehiscence)، تجمع مايع و خونابه زير جلد در کل دوره پيگيري مشاهده نشد.
نتيجه گيـري: با توجه به نتايج حاصل از مطالعه حاضر با اطمينان بالايي مي توان اظهار داشت که استفاده از بخيه هاي زير جلدي از نظر کاهش عوارضي مثل نکروز لبه هاي زخم، تجمع مايع زير پوست، باز شدن زخم، عفونت زخم و واکنش جلدي (التهاب) اثر قابل توجهي نداشته است. از طرف ديگر با توجه به نياز صرف وقت اضافي براي انجام بخيه هاي زير جلدي، حذف اين قسمت از عمل جراحي باعث صرفه جويي در زمان عمل و بي هوشي و نيز سبب صرفه جويي در هزينه ها مي شود.