سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جهانگرد محمدی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

رشد سرسام آور جمعیت و تحولات اقتصادی و صنعتی منجر به حجم وسیعی از ضایعات کاربرد و اعمال آنها در اراضی از طریق مدفون سازی و یا بازیافت بمنظور چرخه دوباره عناصر غذایی موجود در این مواد مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، ابتدا مروری بر انواع مختلف ضایعات منشا و ترکیب آنها شده است. ضایعات به سه دسته کلی ضایعات کشاورزی، صنعتی و شهری تقسیم گردید. سپساثرات بکارگیری آنها در خاک مورد بررسی قرار گرفته است. بطور کلی مدیریت استفاده از ضایعات و اعمال آنها به خاک نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات دقیق و جامع همواره با سیستم های پیگیری مستمر است. در حالیکه این موارد در برگیرنده طیف وسیعی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان است، وجود عناصر و ترکیبات ناخواسته و مضر بکارگیری بعضی از ضایعات را با محدودیت های جدی روبرو ساخته است. این عناصر و ترکیبات شامل فلزات سنگین، ترکیبات آلی سمی، پاتوژن ها، املاح و نمکهای مختلف و همچنین ایجاد رئاکسیون های شدید است. ازدیاد نیترات و فسفر موجود در بعضی از ضایعات باعث آلودگی منابع آب زیرزمینی شده است. بررسی اثرات بکارگیری ضایعات در خاک، ضرورت تغییر و اصلاح در نحوه نگرش به خاک را نشان میدهد. این دیدگاه می بایستی به گونه ای تغییر و اصلاح گردد تا اهمیت و اثرات کیفیت خاک بر مسائل زیست محیطی از جایگاه مهمی برخوردار گردد و در عین حال بازیافت و دوباره مورد استفاده قرار دادن ضایعات در این چهارچوب مورد تاکید قرار گیرد. جهت دستیابی به این اهداف در الویت قرار دادن تحقیقات چند رشته ای با شرکت مجموعه ای از متخصصین علوم محیطی ضروری بنظر می رسد.