سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا کنعانی – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی
بهرام اردبیلی اصل – کارشناس آبهای سطحی سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی

چکیده:

در سال آبی ۷۸-۷۷ خشکسالی شدیدی در اکثر مناطق کشور و از جمله در استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل به لحاظ نزولات جوی و به تبع آن بلحاظ هیدرولوژیکی و جریان سطحی رودخانه ها شروع شد و تا سال آبی ۸۰-۷۹ یعنی بمدت سه سال ادامه یافت. شدت خشکسالی بحدی بود که تصور عموم بر این بود که یک پدیده استثنایی و منحصر بفرد اتفاق افتاده است. در مقاله حاضر که بخشی از یک طرح تحقیقی می باشد سعی گردیده است این مساله مورد بررسی و مظالعه قرار گیرد و تا حد امکان به سوال نزبور جواب داده شود. بدین منظور آمار دراز مدت بارش و جریان در ایستگاه های منتخب باران سنجی و هیدرومتری استان مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات سالانه آنها در طول دوره آماری تعیین گردید. از میان ایستگاههای انتخابی تنها شش ایستگاه دارای طول آماری بیش از ۴۰ سال بودو برای این مطالعه مناسب تشخیص داده شد که شامل ایستگاههای آجی چای ونیار، دره رود مشیران، بوران، صوفی چای مراغه، تاجیار میرکوه و قرنقو تونل هفت می باشد. نتایج نشان می دهد در سالهای آبی ۳۰-۲۹، ۴۰-۳۹، ۴۱-۴۰ خشکسالی شدیدی بلحاظ وقوع نزولات و جریان آبهای سطحی رودخانه ها رخداده است که بطور متوسط در حد خشکسالی اخیر می باشد. بنابراین نتایج حاکی از آن است که خشکسالیهای بین ۷۸-۷۷ تا ۸۰-۷۹ پدیده ای منحصر بفرد نبوده و تکرارپذیر می باشد.