سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
وحیده ستوده ملاشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
عموماً در علم اقتصاد از فساد بهعنوان عاملی مضر و محدودکننده برای رشد وتوسعه اقتصادی و گسترش کارآفرینی یاد شده است. بااینحال شواهدی وجود دارد که نشان میدهد در شرایط وجود مقررات سخت و دستوپا گیر در اقتصاد، فساد میتواند فعالیتهای کارآفرینی را از طریق دور زدن قوانین افزایش دهد. این موضوع در ادبیات اقتصادی با عنوان فرضیه روغنکاری چرخدندهها شناخته شده است. این مقاله با استفاده از روش دادههای تابلویی و دادههای مربوط به ۳۰ کشور برای سالهای ۲۰۱۲-۲۰۰۴ فرضیه روغنکاری چرخدندهها را مورد آزمون قرار میدهد و درواقع درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا فساد اثر منفی مقررات بر کارآفرینی را کاهش میدهد یا بر آن بیتأثیر است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد در مورد شاخص تعداد فرآیندهای لازم برای راهاندازی یک کسبوکارجدید، فرضیه روغنکاری چرخدندهها بهصورت معناداری تأیید میشود