سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سید جواد سیدی نصوح آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
روح اله فاتحی – استادیار مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
رضا آذین – دانشیار مهندسی نفت، دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:
برای بیان کردن اثر چاه در مخازن گاز میعانی از یک مدل چاه استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که دقت مدل چاه رایج برای مخازن گاز میعانی به میزان اشباع مایع اطراف چاه وابسته است و همچنین میزان اشباع مایع به شدت به اندازه سلول بستگی دارد، از این رو برای تخمینی صحیح از نتایج بدست آمده از مدل رایج چاه نیاز است که اندازه سلول ها در اطراف چاه بسیار کوچک باشد. از طرفی اگر در شبکه کارتزین انداز ه ی سلول ها بسیار کوچک باشند، زمان بسیار زیادی صرف شبی هسازی می شود. از این رو، شبکه کارتزین و مدل شعاعی معادلش که دارای سطح ریزش یکسانی هستند با نر مافزار تجاری ۱۰۰ECLIPSE بر اساس مدل نفت سیاه اصلاح شده شبیه سازی شده اند. مدل شعاعی این امکان را فراهم می سازد تا با یک شبکه بندی لگاریتمی که اندازه ی شبکه های اطراف چاه ریزتر از اندازه ی شبکه های دورتر است، پدیده های اطراف چاه را به خوبی مشاهده کرد. نتایج نشان می دهد که در مخازن زیراشباع دبی تولیدی گاز و فشار ت ه چاهی حاصل از شبکه کارتزین تطابق خوبی با مدل شعاعی دارد، اما در مخازن اشباع دبی تولیدی گاز و فشار ته چاهی محاسبه شده با استفاده از شبکه کارتزین با مدل شعاعی متفاوت است و با گذشت زمان و افزایش میعانات در اطراف چاه این تفاوت بیشتر می شود.