سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدتقی افشانی –

چکیده:

برای پاسخ دادن به این سئوال ابتدا باید حادثه ( غیر مترقبه ) را تعریف نمود . حادثه ( غیر مترقبه ) عبارت اسـت ازواقعـه یا رویداد برنامه ریزی نشده که می تواند منجر به ایجاد آسیب شود و پیشرفت یا روند طبیعی یک فعالیت ( کار ) را مختل سـازد و همواره در اثر یک عمل یا اقدام غیر ایمن و یا دراثر شرایط غیر ایمن ( رفتار – محیط ) و یا در اثر ترکیبی از ایـن دو بـه وقـوع می پیوندد . یا به بیان دیگرمی توان گفت که یک حادثه دارای خصوصیات زیر می باشد : -۱ غیر قابل پیش بی نی است -۲٫ دقیقاً نمی توان زمان و مکان وقوع آن را تعیین نمود -۳٫ وسعت و ابعاد گـسترش آن را نمـی توان درمناطق مختلف مشخص کرد . همه این خصوصیات در طغیانهای وبا وجود دارد، علاوه برا ینکـه ایـن طغیانهـا غیـر قابـل پیش بینی هستند ، زمان و مکان وقوع آنها نیز قابل تعیین نبوده و همچنین وسعت وابعاد گسترش این طغیانهـا را نمـی تـوان مشخص نمود . مواد و روش بررسی : این بررسی بصورت گذشته نگر ) ) retrospective از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ با استفاده از اسناد و مـدارک موجـو د در مرکز مدیریت بیماریها و مرا کز بهداشت استانها انجام گرفته است . داده های جمع آوری شده در فرمهای لیست خطی ، فرم بررسی وگزارش تلفنی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در صورت نیاز بـه اطلاعـات از مراکـز یـا د شـده اخـذ گردیده است .
بحث و بررسی : تا ۱۳۸۰ به تدریج از حدت و شدت طغیانهای بیماری وبادر کشور کاسته شد ودیگر شاهد طغیانهای وسیع دهه هفتاد نبودیم و بهمین دلیل بسیاری از مسئو لین وزارت بهداشت فکر می کردند که بیماری وبا د ر شـرف حـذف مـی باشـد و صحبت از سال بدون وبا می ک ردند تا اینکه بر خلاف انتظارآنها در ۱۳۸۰ طغیانهای متعدد بیماری در کشور بوقـوع پیوسـت . بـا بررسی داده های جداول شماره ۲ ,۱ و ۳ و نمودارهای ۱ ، ۲ و ۳ می توان نتایج آن را به شرح ذیل جمع بندی نمود : -۱ علی رغم وجود نظام مراقبت ( حـساس وپایـدار ) بیماریهـای اسـهالی ( و وبـا ) در کـشورکه براسـاس آن در ۱۳۸۴ بـیش از ۳۰۰۰۰۰ نمونه مدفوع ازموارد مشکوک تهیه وآزمایش گردید , باوجود این قادر به پیش بینی وقوع طغیانها ، از نظرزمان و مکان وقوع آنها نبوده ایم .
-۲ وقتی درمنطقه ای همه گیری بروز می کند گسترش درآن منطقه یا مناطق دیگرو همینطورزمـان گـ سترش آن غیـر قابـل پیش بینی است ( مثال بروز طغیانهای متعدد در استانهای مختلف درسال . (۱۳۸۴ نتیجه گیری : بر اساس بحث و بررسی یاد شده همه گیری بیماری وبا را می توان یک حادثه غیرمترقبه ( طبیعی ) تلقی کرد . توصیه های اجرایی برای بهبود نظام مراقبت : برقراری نظام گزارش دهی بیماریهای اسهالی بعنوان پایه اپیدمیولوژیک شناسایی طغیانهای بیماری وبا تخصیص اعتبار لازم به منظور مبارزه موثر با طغیانهای بیماری وبا در کارگروه بهداشت ودرمان در حوادث غیر مترقبه . آموزش و بازآموزی اصول علمی outbreak investigationبرای کارشناسان ستادی.