سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید حسین زاده نیری – سازمان آموزش و پرورش اردبیل
سید کمال الدین سید یعقوبی – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز

چکیده:

با ثابت بودن تقریبی مقطع دیفرانسیلی پراکندگی کشسان هادرون ها همچنین مقطع کل پراکندگی هادرون ها در انرژی های بالا معلوم میشود که دامنه پراکندگی کشسان رفتاری به صورت A(s,t = 0) ~ s دارد. با این فرض که مبادله قطب رجی سازوکار چیره است، میتوان مسیر پامرون (p) با αp(0)≈۱ vh پیش بینی نمود. چون این رفتار مستقل از ساختار کوارکی هادرونها است، همچنین چون تمام مسیرهای مبادله کوارک دارای ویژگی (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) هستتند، نتیجه می شود پامرون مبادله گلوئونی را نشان میدهد. اینجا مطالعه تولید فوتونی مزون های برداری روی پروتون و مقایسه نتایج آزمایشهای مختلف، مدل دوگلوئون غیراختلالی برای پامرون تأیید میشود.