سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی مهرابی توانا – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا … (عج)

چکیده:

نظام ) PHC خدمات اولیه بهداشتی ) نظام بهداشتی معتبر و بین المللی است کـه در خیلـی از کـشورهای جهـان نـسبت بـه اعمال آن در سیستم بهداشتی ود رمانی خود اقدام نموده اند و بدین وسیله با مـدیریت صـحیح توانـسته انـد نـسبت بـه رشـد شاخص های بهداشتی و سلامت خود گام بردارند . در اصول PHC خـدمات اولیـه بهداشـتی هماننـد آمـوزش، واکـسیناسیون، کنترل آب سالم، بهداشت روان، تنظیم خانواده، تغذیه و … همگی دیده شده اند لکن ای ن الگو عمدتاً بر حـسب شـرایط بهداشـت عمومی مورد نیاز کشورها طراحی شده است و موضوعات اختصاصی مبتلا به هرکشوری همانند بلایای طبیعی که این موضـوع در ایران بیش از بقیه کشورها دیده می شود لحاظ نشده است . امروزه کنترل خیلی ازبیماریها اعم از واگیر ویا غیرواگیر درنظـام PHCبه خوبی جواب داده است وسبب ارتقاء سلامت گردیده است و لـذا اگـر پیـشگیری از حـوادث غیرمترقبـه وجنبـه هـایآموزش وبهداشی ودرمانی آن در نظام PHC قرار گیرد می تواند سبب مزایای زیر شود :
خدمات بهداشت ودرمان در حوادث غیرمترقبه به یک اقدام مستمر وهمیشگی تبدیل می شود . می توان از تجارب حاصله به صورت بومی در کلیه مراکز کشور بهره جست . آمادگیهای فردی وخانوادگی در مقابله با بلایا را ارتقاء بخشید . آمادگی سازمانی ( دولتی ونهادها ) را افزایش داد . دهها هزار نفر را با برنامه به امرآموزش وپیش گیری از مهمترین مشکلات کشور یعنی بلایای طبیعی به کار گرفت .