سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حجت اله خدری غریب وند – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه تربیت مدرس
قاسمعلی دیانتی تیلکی – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی- دانشگاه تر
منصور مصداقی – استاد و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه گرگان
منوچهر سرداری – مدیر کل اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

در این تحقیق رویشگاه گونه کافوری Camphorosma monspeliaca در منطقه دوتو- تنگ صیاد استانچهارمحالو بختیاری مورد مطالعه قرارگرفت. ضمن بررسی منابع، مطالعات صحرایی، مشاهدات میدانی بر روی گونه Camphorosma monspeliaca،مناطق انتشار گونه در استان، پوشش گیاهی و گونه های همراه آن مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشانداد گونه Camphorosma monspeliaca یکی از گونه های انحصاری در استان چهار محال و بختیاری می باشد، که در محدوده ای به وسعت ۳۵۰۰هکتار در منطقه دوتو-تنگ صیاد پراکنش دارد، با توجه به محدود بودن منطقه پراکنش آن و خطراتی که این گونه را تهدید می کند می توان گفت این گونه در ا ستان چهارمحال و بختیاری، نادر، در خطر و در تهدید است و می توان آن را در ردیف گونه های در خطر معرفی نمود، این گونه در کل چشم انداز رویشگاه انتشار دارد و بهترین الگوی پراکنش آن در دامنه های شمالی، جنوبی و اراضی مسطح می باشد. گونه های همراه در جهات مختلف Astragalus spp, Phlomis spp, Scariola oriantalis, Echinophora, platyloba Boromus tomentelus, Stipa sp , Agropyron spp , Orozopis sp , Melica spp می باشند. این گونه دارای ارزشهای چند منظوره دارویی، صنعتی، دامی، حفاظت خاک و فضای سبز… است کهمی تواند در مدیریت مراتع نقش عمده ای داشته باشد.