سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید قربانی – موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی

چکیده:

در این مقاله، برای اولین بار از منظر آینده و آینده پژوهی به کتاب وحی قرآن کریم نگاه شده است و طی یک مطالعهاکتشافی، به پشتوانه ی تفسیرها و منابع معتبر شیعی، برداشت هایی از قرآن کریم صورت گرفته است.نوشتار به لحاظ ساختاری دارای ۱۶ مدخل (موضوع یا سرفصل) بوده و هر مدخل مشتمل بر سه بخش است کهعبارتند از:-آیه یا آیاتی مرتبط با مدخل -برداشت آینده پژوهانه نگارنده با استناد به تحقیقات و مراجعات به منابع تفسیری و آینده پژوهی-نقل آراء و نظریات برخی مفسرین بزرگ شیعه رویکرد غالب در این مجموعه، موضوع نسل های آینده به عنوان یکی از دغدغه ها و موضوعات اساسی و موردبحث آینده پژوهی خواهد بود.