سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

سیدافشین مساوات – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان – گرگان
رجب چوکان – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر – کرج
حسن مختارپور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان – گرگان
علی رضا صابری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان – گرگان

چکیده:

یکی از اهداف کشاورزی ارگانیک تولید غذای عاری از سم برای مصرف کنندگان است، در حالی کـه حـشرات از لحـاظ سازگاری به آفتکشها در راس آفات قرار گرفته اند بنابراین باید با اسـتفاده از خـصوصیات ژنتیکـی، فیزیکـی و شـیمیایی ارقامی را اصلاح کرد که بتوان جایگزین استفاده ازآفت کشها نمود . این نکته مهـم را هـم نبایـد فرامـوش کـرد کـه اسـتان گلستان منطقه بسیار مستعد شیوع آفات و بیماریهای خسارتزای محصولات زراعی خصوصا ذرت بوده بنـابراین انتخـاب ژنوتیپهای ذرت متحمل به آفات و بیماری ها یکی از مهم ترین آمال تحقیقات کشاورزی در استان میباشد . این بررسی بـا استفاده از ژرمپلاسم دریافتی از مرکز تحقیقات بینالمللی گندم و ذرت ) ) CIMMYT در قالب آزمـایش هـای بـین الملـل شــامل ۴ آزمــایش مقایــسه عملکــرد تکــراردار نیمــهحــارهای ذرت دانــه زرد ســال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ هــر کــدام ۱۶ هیبریــد (CHTSY )، ذرت دانه سفید سال ۲۰۰۵و ۲۰۰۴ هر کدام بترتیب با ۳۰و ۲۵ هیبرید (CHTSW )با دو هیبرید شـاهد از سه هیبرید KSC704و KSC700، KSC64 با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و یک آزمایش شامل ۱۵۰ هیبرید به صورت اگمنت با سه شاهد مذکور برابـر دسـتورالعمل سـیمیت در تیرمـاه ۱۳۸۴ در ایـستگاه تحقیقـات گرگان اجرا شد . هر هیبرید در هر کرت در دو ردیف ۵ متری بفاصله ۷۵ سانتیمتر و فاصله بوته روی ردیف ۲۰ سانتیمتـر کاشت شدند . ۱۵۰ هیبرید هر کدام در یک خط ۵ متری با فاصله ۲۰ سانتیمتر کاشت شد . ژرمپلاسمی که همزمانی و عـدم همزمانی گلدهی داشتند مشخص، طوری که ژرم پلاسم سازگار خودگشن شدند و ژرمپلاسمی که عـدم همزمـانی گلـدهی داشتند،گرده آنها بر روی دو لاین سازگار B73 و MO17 منتقل شد . از آزمایش مقایسه عملکرد هیبریدهای نیمه حاره – ای ذرت دانه زرد ۲۰۰۴ هیچ انتخابی صورت نگرفت، از آزمایش ذرت دانه زرد ۲۰۰۵ ، دو هیبرید با ۲۴ بـلال خودگـشن و ۱۱ بلال تلاقی داده شدند، از آزمایش ذرت دانه سفید ۲۰۰۴ ، دو هیبرید با ۱۹ بلال خودگشن و ۱۳ بلال تلاقی داده شـدند، از آزمایش ذرت دانه سفید ۲۰۰۵ ، شش هیبرید با ۵۷ بـلال خودگـشن و ۲۰ بـلال بـا دو لایـ ن سـازگار مـذکور تلاقـی داده شدند . از بین ۱۵۰ هیبرید هفت هیبرید با ۳۲ بلال خو دگشن شدند که در مجموع کلیه بلال های خودگشن شده و تلاقـی داده شده در طرحی مجزا در سال آینده در ادامه برنامه اصلاحی مورد استفاده قرار خواهند گرفت . با این توضـیح کـه کلیـه ارزیابی و انتخابها در محیط بدون سمپاشی انجام شد که در نهایت هیبریدهای با حـداقل آلـودگی بـه آفـات و بیمـاری هـا انتخاب شدند .