سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهتاب قریب خانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

چکیده:

اکوسیتم های آبی داخلی و تنوع زیستی آنها در آسیا گستره وسیعی را شام ل می شود که به همراه سایر عوامل موثر بر آنها از قبیل عوامل اکولوژیکی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بیانگر وضعیت حال و آینده آنها می باشد . از آنجائیکه تنوع بیوفیزیکی محیط زیست تنوع زیستی آبزیان اکوسیستم های داخلی را نیز تضمین می کند، وضعیت کنونی این اکو سیستم ها به میزان زیادی تحتتاثیر جوامع انسانی وابسته به آنها قرار دارد . علاوه بر تراکم بالای جمعیت و فشار های توسعه ای، عوامل فرهنگی – اجتماعی و ملاحظات اقتصادی و سیاسی بر منابع خشکی و آبی از فاکتور های عمده ای هستند که باعث تخریب زیستگاههای آبی و کاهش تنو ع زیستی آنها می گردند . ظهور پدیده تغییر جهانی آب و هوا نیز اوضاع موجود را پیچیده تر خواهد کرد . از اینرو آینده تنوع زیستی در آبهای داخلی کشور های آسیایی وابسته به تغییرات بنیادی در سیاست های ملی بر منابع آبی و انجام تحقیقاتی است که می تواندمنجر به اتخاذ سیاست های مناسب و صحیح گردد.