سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا آقازاده تبریزی – کارشناسی ارشد مهندسی آینده پژوهی، دانشکده مدیریت،علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن بهرامی – دکترا، رئیس پژوهشکده مطالعات آتی، و رئیس گروه مهندسی آینده پژوهی دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

جهانی شدن پدیده ای است که بروز آن در عصر حاضر موجب تغییر و تحولاتی در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی و در عرصه بین المللی شده است. جهانی شدن بیشترین ظهور و بروز را در قلمرو فرهنگ دارد. یکی از پیامدهای جهانی شدن پایان تنوع فرهنگی و پیروزی فرهنگ تک قطبی است. با توجه به این روند، ظهور فرهنگی جهانی از ویژگی های برجسته جهانی شیدن معاصر اسیت. که رویکردهای مختلفی نسبت به آن وجود دارد. برخی فرهنگ مدرن را به مثابه فرهنگی جهانی می پندارند، برخی که مخالف جهانی شدن هستند معتقدند فرهنگ مصرفی، همان فرهنگ جهانی است. در حالیکه عده ای دیگر معتقدند اصطلاح فرهنگ جهانی برای اشاره به جهانی شدن فرهنگ مورد استفاده قرار می گیرد نه برای ایجاد یک فرهنگ واحد، یکپارچه و برداشتی اغراق آمیز از فرهنگ ملی، لذا در دیدگاه پسامدرن ها، فرهنگ غرب دیگر مانند دوران مدرنیته یک فراروایت تعیین کننده نیست، بلکه صرفاً روایتی است در میان روایتهای بسیار دیگر. یا توجه به مطالب بیان شده در این مقاله سه آینده برای فرهنگ پیش بینی می شود: همگونی فرهنگی، خاص گرایی فرهنگی، آمیزش و تحول فرهنگی.