سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
حمید برجسته – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علیرضا بهبهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:
تعامل ارکان نظام سیاست گذاری علم، فن آوری و نوآوری بسیار حائز اهمیت، همچنین نقش حمایتی دولت ها و به خصوص جنبش های اجتماعی خود جوش در اخذ بهترین سیاست ها و برنامه ریزی در راستای عملیاتی شدن سیاست ها بسیار نکته قابل توجهی است. آینده نگاری به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی، چشم انداز سازی و سیاست گذاری ها محسوب می شود ولی تعامل این علم با حوزه سیاست گذری علم، فن آوری و نوآوری از جایگاه خاصی برخوردار است در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای تسهیل این تعامل موجب ارتقاء ا خذ سیاست های درست در نظام سیاست گذاری علم و فن آوری و نوآوری خواهد شد. آینده نگاری پس از طی دوران اثبات خود به عنوان یک رشته علمی مستقل، امروزه دارای روش های متعددی است که مورد ا ستفاده سیاست گذاران علم فن آوری و نوآوری قرار می گیرد و با گذشت زمان نیز شاهد تعامل هر چه بیشتر این روند هستیم. استعانت از آینده نگاری گرچه در بسیاری از علوم متداول است ولی با توجه به نوع نگاه آینده نگاری به تحقیق، نتایج حاصل از پژوهش این علم بیشترین کاربرد در حوزه سیاست گذاری علم، فن آوری و نوآوری را خواهد داشت.