سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبدالمجید کرامت زاده – معاون آموزش مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی- موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
سید کمال طباییان – رییس مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی- موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
امیر ناظمی – مجری پروژه دانشنامه آینده اندیشی – مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی

چکیده:

آینده نگاری ابزاری نوین است که یک فرصت ساختاریافته را برای نگاه به آینده و بررسی نقش علم و تکنولوژیدر آینده، فراهم می آورد. آینده نگاری، یک پاسخ ( و به نظر برخی صاحبنظران تنها پاسخ قابل قبول) برایبرطرف نمودن تعارضات ناشی از اولویت گذاری است. این ابزار به واسطه فرآیندهای تعاملی خود و بدین دلیلکه تلاش می نماید تا تمامی بازیگران فعال یک جامعه را درگیر فرآیند خود می سازد، بسیاری از چالش هایی کهدولت ها در دنیای کنونی با آنها مواجه می باشند را به گونه ای اثربخش پاسخ می دهد. از سویی دیگر یکوظیفه ی اصلی برای سیاست گذاران صنعتی، اولویت گذاری، انتخاب ابزار اجرای سیاست و ارزیابی پیشرفت مطابقبا یک چارچوب منسجم است. در این مقاله آینده نگاری به عنوان ابزاری که می تواند این چارچوب منسجم رابرای سیاست گذاران فراهم نماید مورد بررسی قرار می گیرد و سعی می شود تا مشکلات آن نیز در نظر گرفتهشده و پیشنهادهایی جهت استفاده از این ابزار در کشور آورده شود.