سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
تعداد صفحات: ۲۲
نویسنده(ها):
محمدرضا کریمی قهرودی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی فشارکی – دانشیار دانشگاه صنعتی مالک ا شتر

چکیده:
آینده نگاری و تدوین و ترویج چشم انداز مشترک فاوا، اولین گام مؤثر در راستای استفاده اثربخش و کارآمد از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای تحقق مأموریت، اهداف، مقاصد و راهبردهای سازمان می باشد. مقاله حاضر با رویکردی نوآورانه و با شروع از وضع مطلوب بدنبال آینده نگاری و ترسیم چشم انداز مطلوب، مدل و مراحل بلوغ توسعه فاوای ودجا بر اساس متدولوژی های علمی و مبتنی بر پارادایم های نوین و آینده فاواست. در تدوین این چشم انداز، ۳۵ نفر از مدیران و خبرگان فاوای ودجا و نیروهای مسلح و نیز خبرگان دانشگاهی در قالب یک پانل اصلی خبرگان و ذینفعان مرتبط اخذ و تصویر نهایی به تأئید آنها رسید. بر اساس این چشم انداز، ودجا در افق چشم انداز ۱۴۰۴ بدنبال تحقق سازمان شبکه محور مشارکتی (تحقق عملی راهبرد هسته و شبکه، خلق مشترک و ه م تکاملی با بخش ملی) و توسعه قلمرو خود به پشتیبانی بر خط از نیروهای مسلح و در سطح آرمانی، به دنبال توسعه قلمرو خود به پشتیبانی بر خط از امنیت ملی (کسب و کار در زیست بوم دیجیتال ا من و بومی) است. همچنین به منظور ترسیم مسیر تحقق چشم انداز با استفاده از چارچوب نوین معماری سازمانی سرویس گرا و معماری محاسبات ابری، مدل و مراحل بلوغ توسعه فاوا در چهارلایه ی کسب و کار، سیستم، سکو و زیرساخت تبیین و تشریح شده است.