سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابراهیم معینی – عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات فناوریسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

آگاهی از ظهور نوآوری ها و فناوری های جدید، آگاهی از جهت گیری فناوری ها و هم چنین از ظهور بازارهای جدید در آینده و در نتیجه فراهم کردن بسترهای لازم و افزایش قابلیت انعطاف پذیری توانمندی های موجود وهماهنگ سازی آنها با تحولات آینده از جمله عوامل و فاکتورهای حیاتی در رشد و توسعه پایدار مبتنی بر علم وفناوری محسوب می گردد. لذا سمت دهی توانمندی های موجود تکنولوژیک در جهت ارتقاء و حفظ توانرقابتی، موضوع تعیین اولویت های فناوری با نگاه به آینده را در مرکز توجه دولت ها قرار داده است. این مقالهکه بخشی از یک پروژه مطالعاتی می باشد چگونگی بهره گیری از آینده نگاری در تعیین اولویت های فناوریتجربه ژاپن را مورد توجه قرار داده است. ابتا ضرورت استفاده از آینده نگاری در تعیین اولویت های فناوری،سپس متدولوژی های مختلف تعیین اولویت فناوری مورد بحث قرار گرفته و در انتها به تجربه کشور ژاپن شاملزمینه های فناوری، ساختار اجرایی پروژه تعیین اولویت ها بر مبنی آینده نگاری و روش تعیین اولویت ها وشاخصهای مورد استفاده تحت بحث و بررسی واقع می شود.