سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۴۴

نویسنده(ها):

غلامحسین زمانی – دانشیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

انسان عامل اصلی توسعه بوده و روحیه مشارکت و همکاری بین انسان ها در پیشبرد برنامه های توسعه نقش اساسی ایفا می نماید. روحیه تفاهم و همکاری گروها و افراد با توجه به شاکله های مختلف مبتنی بر درک متقابل تفاوت های طبیعتی آنها است. گروهبندی انسانها بر مبنای تفاوت ها و ویژگی های روانی فعالیتی قدیمی است، ولی در زمان معاصر با بهره گیری روز افزون از دستاوردهای مطالعات روانشناختی این امر (تیپ شناسی) نیز ابعاد تازه تری یافته است. روانشناسان بسیاری بر اساس خصوصیت یا خصوصیت هایی که برایشان مهم جلوه کرده نسبت به ارائه نظریه ای برای تقسیم بندی انسان ها اقدام کرده اند؛ بعنوان مثال ویتکین در سال: ۱۹۶۷ مدل «متأثر از میدان – مستقل از میدان»، و کالب در سال ۱۹۸۵ گروهبندی همگرا – واگرا را مطرح کرده اند . گرچه یانگ در اوائل قرن بیستم نظریه تیپ شناسی خود را ارائه کرد لکن سالها طول کشید تا دیگران با طراحی چندین آزمون از جمله فرم MBTI-G این تفکر را در تعلیم و تربیت، مدیریت، مشاوره و حتی قضاوت مطرح و در سطح وسیعی مورد استفاده قرار دهند. در این زمینه محقق آزمونی برمبنای نظریه یانگ طراحی، انواع روایی و پایایی آن را محاسبه و نهایتا بعنوان آزمونی معتبر آنرا آشنا نامید و مورد استفاده قرار داده است. در نتیجه تحقیقات فراوانی که تا حال انجام شده بسیاری از ویژگی های هر یک از گروه های شخصیتی مشخص شده است. یکی از ویژگی های مهم انسان قدرت آینده نگری اوست. این تحقیق به این مهم پرداخته و تیپ های شخصیتی گروهی از دانشجویان را با آزمون «آشنا» مشخص و قدرت آینده نگری آنان را با آزمون گرایش آینده نگری که براساس آزمون پاتون طراحی شده بود سنجید؛ سپس قدرت آینده نگری در تیپ های مختلف شخصیتی محاسبه و تحلیل شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که قدرت آینده نگری که در ۱۵ زمینه مختلف تعریف شده است برای گروه های مختلف شخصیتی یکسان نیست. به عبارت دیگر برخی از تیپ های شخصیتی دارای قدرت آینده نگری بالاتر نسبت به گروه های مقابل خود هستند. مثلا افراد شهودگرا (Intuitive Type) دارای قدرت تصور و تخیل (از ویژگی های آینده نگری) بالاتری نسبت به افراد حسگرا Sensing Type)) هستند.در پایان برای پرورش استعداد آینده نگری در خویشتن و در سایرین (دانشجویان)توصیه هایی ارائه گردیده است.