سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد دلیری – مدرس دانشگاه عمران- آب کارشناس ارشد مهندسی آب و مدیریت آبخیز- عضو کمیته
علی سلاجقه – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
مجید خلقی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
حسن سیدسراجی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر آنالیز و تحلیل سیستم آبخیز با استفاده از مدل بهینه سازی تخصیص منابع، د ر آبخیز گرمابدشت حوزه قره سو منطقه گلستان جهت کنترل و /یا تنظیم پاسخ سیستم می باشد . در این تحق یق تخصیص به ینه منابع آبخ یز گرمابدشت با بهره گ یری از مدل به ینه ساز ی ریاضی جهت بیشینه کردن میزان درآمد بهره برداران در کنار اهداف مختلف ز یست مح یطی، اجتماع ی و اقتصاد ی پیشنهاد و با نتا یج الگو ی بهینه بهره بردار ی حاصل از روش برنامه ر یزی هدف توصیه شده در منطقه مقایسه و ارزیابی شد