سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر توکلی کاشی –

چکیده:

برنامه ریزی درازمدت کلید رشد و ضامن بقای شرکت ها و سازمان ها در دنیای رقابتی امروز است. از طرفی
برنامه ریزی درازمدت بدون داشتن شناخت صحیح و منطقی از آینده امکا نپذیر نیست. آینده پژوهی علم
شناخت پارادایم های آینده پیش از وقوع آنهاست. روش های مختلفی برای آینده پژوهی وجود دارد که هر کدام
آنها دارای مزایا و ضعف های خاص خود م یباشند و انتخاب هر کدام از این روش ها به موضوع مورد بررسی و
مسأله ی مورد نظر بستگی دارد. در این مقاله سعی بر آن بوده تا ضمن اشار های مختصر به اهمیت آیند هپژوهی
و تأثیر آن در برنامه ریزی درازمدت برای سازمان ها و شرکت ها، مهم ترین روش های آینده پژوهی معرفی شده و
با یکدیگر مقایسه شوند.