سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شاهکار شاهنگیان – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

روش ابرتراکم از جمله موثرترین روشهای بهسازی خاک های سست و تراکم پذیرمی باشد که در آن با بکارگیری انرژی آزاد شده حاصل از سقوط کوبه نشست قابل توجهی به سطح زم ین تحمیل می شود . در این مقاله پس از اشاره ای به روش ابرتراکم، با استفاده از روش تبدیل انرژی پتانسیل ارتفاعی به انرژی جنبشی و سپس تبدیل این انزژی به نیرو، مقدار تنش وارد شده بر سطح زمین در زیر کوبه ای با وزن معلوم که از ازتفاع مشخصی به صورت آزاد رها شده محا سبه شده است . بخشی از این تنش می تواندبعنوان حداکثر فشار منفذی ایجاد شده در خاک در نظر گرفته شود و طبیعتا " این فشار منفذی سبب بوجود آمدن پدیده روانگرایی در خاک های اشباع و نیمه اشباع می گردد . در نهایت با مقایسه انرژی روش تراکم آزمایشگاهی و انرژی اعمال شده د ر هر ضربه روش ابرتراکم رابطه ای جهت مقایسه این دو روش ارائه گردیده است . بدینترتیب می توان قبل از اقدام به اجرای روش ابرتراکم مقدار نشست سطح زمین را با هزینه ای ناچیز و با استفاده از یک آزمایش تراکم آزمایشگاهی بدست آورد.