سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین ذوالقدر – مدیریت صنعتی گرایش تولید

چکیده:

در عصر حاضر که رقابتهای اقتصادی بسیار گسترده ، نیازهای جوامع روز افزون وتجارت به سمت جهانی شـدن پـیش مـی رود، بـا مشـاهده شـتاب روزافزون تحولات تکنولوژی و تاثیر آن بر افزایش نرخ نوآوری در محصولات و خدمات ـ برای موفقیت در یک بازار رقـابتی ـ مطالعـه و برنامـه ریـزی علمی سیستمها به منظور بهبود یا بهینه سازی عملکرد آنها اجتناب ناپذیر بوده، و نیاز به استفاده از انواع تکنیکهای مهندسـی احسـاس میگـردد تـا هـم موجبات افزایش سود و کاهش هزینه های تولیدی را فراهم آورد و هم قابلیت صدور محصول به کشورهای خارج توسعه داده شود .
مهندسی ارزش (Value Engineering) یکی از ابزارهایی است که ـ از طریق شناسایی کارکردهای اصلی و فرعی یک محصول / خـدمت ـ در دهه های اخیر جهت پاسخگویی به نیازهای فوق مورد استقبال زیادی قرار گرفته است . در این مقاله ابتدا ضرورت توجه به مهندسی ارزش بعنوان یکی از ابزارهای مهندسی کیفیت و سپس وجه تمایز آن با سایر ابزارها و نیز موانع فکـری بکارگیری آن در ایران مورد بررسی قرار میگیرد و در پایان، نحوه بکارگیری آن در برخی از کشـورهای مختلـف مثـل انگلسـتان ، ژاپـن و آمریکـا ارائـه میگردد .