سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن مختاری – کارشناس ارشد نرم افزار کامپیوتر، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سعید پارسا – دکترای کامپیوتر، استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

متدولوژیهای RUP٥ و USDP٦ بر سه اصل هدایت توسط مورد کاربرد ٧ ، محوریت معماری ٨ و تکراری تکاملی بودن بنا شده اند . در این متدولوژیها، تولید نرم افزار طی چند تکرار، با انتخاب تعدادی مورد کاربرد در هر تکرار با تاکید بر تثبیت معماری در فازهای اولیه، به صورت تکاملی انجام می شود . انتخاب موردهای کاربردی که در هر تکرار باید به نسخه ی ٩ قبلی افزوده شود، بایستی معیارهای همچون، جایگیری خوب بر روی نسخه ی قبلی، و تثبیت معماری را برآورده کند . لذا، هدایت و کنترل تکرارها بدون ردیابی ١٠ نیازمندیها در مدلهای بعد از کشف نیازها ( شامل طراحی، پیاده سازی و تست ) کاری مشکل است و یکی از فعالیتهای عمده ی مدیریتی است . در این مقاله، ابزاری برای مدل کردن ارتباط بین عناصر ١١ نرم افزاری ارایه شده است . در این ابزار بین عناصر سه نوع رابطه ی ردیابی، شمول و وابستگی تعیین شده است . از طریق این روابط می توان عناصر را ردیابی نمود ه و از وضعیت نیازمندیها در مدلهای بعد از کشف نیازها آگاه شد . همچنین میزان پیشرفت هر عنصر از طریق تعریف معیارهای سنجش ١٢ که نشان می دهد، یک عنصر از جنبه های مختلفی همچون درصد پیاده سازی در چه حدی است مدل می شود . همچنین این ابزار دارای زبانی برای بیان چگونگی تاثیر معیارهای سنجش بر هم و نحوه ی محاسبه ی آنها در اختیار می گذارد و به صورت خودکار بسیاری از معیارها را محاسبه می کند .