مقاله ابعاد تعهد سازماني دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۵ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: ابعاد تعهد سازماني دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازماني
مقاله وابستگي سازماني
مقاله وابستگي حرفه اي
مقاله مشاركت شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طراويان مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مهمترين مسايل انگيزشي كه با حجم گستردهاي در مطالعات روانشناسي صنعتي و سازماني در غرب گسترش يافته است، مساله «تعهد سازماني» است. تاثير قابل ملاحظه تعهد سازماني بر بازدهي دليل اصلي انتخاب آن در پژوهشهاي روانشناسي صنعتي و رفتارسازماني طي سه سال گذشته بوده است. گرچه پژوهشگران هنوز نتوانسته اند شواهد محكمي براي ارتباط مستقيم تعهد سازماني با بازدهي سازمان ارايه دهند، ليكن بيشتر وقتها تعهد سازماني بالا در بهبود بازده كاري موثر بوده است. به همين منظور ابعاد تعهد سازماني دبيران در مدارس متوسطه شهر اصفهان از ديدگاه ۱۸۴ دبير مرد و زن كه از ۳۳ دبيرستان، از طريق نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شده اند، تجزيه و تحليل آماري شد. نتايج نشان داد كه بين ابعاد تعهد سازماني (وابستگي سازماني، وابستگي حرفه اي، مشاركت شغلي و پايبندي به ارزش هاي كار) رابطه مستقيم و مثبتي وجود دارد. همچنين از نظر دبيران با توجه به عوامل جمعيت شناختي (جنسيت، مدرك تحصيلي، سابقه خدمت و رشته تدريس) بين ابعاد تعهد سازماني تفاوت معناداري مشاهده شد.