سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد محمدی – کارشناس ارشد مدیدیت دولتی عضو کمیسیون تحول نظام اداری شرکت گاز استان م

چکیده:

توانمند سازی یکی از جدیدترین روندها در انگیزش کارکنان است که بر اساس آن اختیار یا قدرت به زیردستان تفو یض می شود . مدیریت بر مبنای توانمند سازی کارکنان، مستلزم به کارگیری کارآمد و اثربخش کلیدهای توان افزای نیروی انسانی است . توانمندسازی، یک اصل بنیادین در مدیریت سازمان های امروزی است . در این مقاله، ابعاد چهارگانه توانمندساز ی شامل تاثیر، انتخاب، شایستگی و معنادار بودن کار و همچنین مدل توانمند سازی بر اساس ابعاد چهارگانه فوق بررسی خواهد شد و در نها یت این نتیجه حاصل می شود که مد یران برای اینکه بتوانند کارکنان خود را با مو فقیت توانمند سازند ، با ید این چهار ویژگی را درآنان ایجاد نمایند .