سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

عباس منوریان – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
ناصر عسگری – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
مصطفی آشنا – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده:

در طی دهه های اخیر طرحهای سازمانی بسیار زیادی به وجود آمده اند . در این گذار، تغییر و تکامل ساختار سازمانی محور تغییرات سازمانی در دوره های مختلف را تشکیل داده است . درک جامع ساختار سازمانی مستلزم آن است که توجه داشته باشیم که ساختار سازمانی هم از اجزاء سخت و هم از اجزاء نرم تشکیل شده است . مطالعات اولیه ای که در زمینه شناخت ساختار سازمانی انجام شده اند، بر ابعادی تاکید داشتند که بیشتر معرف ساختارهای رسمی می باشند . به هر حال الزامات همراه با عصر دانایی، موجب ظهور و توسعه سازمان های دانش محوری شده است که برخی ویژگی های آنها تفاوت هایی اساسی با ساختارهای سنتی سلسله مراتبی دارد . شاید مهمترین این تفاوت ها نقش مهم و تعیین کننده ساختار غیررسمی در این سازمان ها باشد که در سازمان های سنتی کمتر به آن توجه شده است . در حالی که توجه به آن برای موفقیت این سازمان ها در مدیریت موثر دانش بسیار ضروری است . با توجه به تاکید متون مدیریت دانش و سازمانهای دانشمحور بر ساختارهای فرآیندی، تیممحور و ارگانیک برای توسعه سازمانهای دانشمحور، این مقاله مفهومی با استفاده از ساختار غیررسمی به عنوانیک بعد کلیدی، به تشریح دقیق ابعاد ساختاری متمایز سازمان های دانش محور همچون روابط غیررسمی، روابط اعتمادمحور، روابط عاطفی فراگیر و روابط تعاملی برونگرا میپردازد و در ادامه ویژگی های ابعاد محتوایی مهم سازمان های دانش محور یعنی محیط، تکنولوژی و فرهنگ را مورد بررسی قرار می دهد .