مقاله ابعاد طرح توسعه كارآفريني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان از ديدگاه اعضاي هيات علمي و دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۷۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: ابعاد طرح توسعه كارآفريني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان از ديدگاه اعضاي هيات علمي و دانشجويان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاراد
مقاله دانشگاه آزاد
مقاله ترويج فرهنگ کارآفريني
مقاله مواد آموزش کارآفريني
مقاله شيوه هاي آموزش کارآفريني
مقاله اولويت پژوهش هاي کارآفريني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده آذر
جناب آقای / سرکار خانم: مقتدري منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي ابعاد طرح توسعه کارآفريني (کاراد) در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان انجام گرفته است. اين پژوهش از نوع توصيفي پيمايشي است. جامعه آماري در اين تحقيق ۱۰۰۲۳ دانشجو و ۱۵۰ عضو هيات علمي بود که از اين جامعه تعداد ۳۰۰ دانشجو و ۵۰ عضو هيات علمي به عنوان نمونه آماري بر اساس فرمول حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقيق، پرسشنامه محقق ساخته با ۴۴ سوال بسته پاسخ براي اعضاي هيات علمي با ضريب پايايي ۸۶ درصد و ۳۲ سوال بسته پاسخ براي پرسشنامه دانشجويان با ضريب پايايي ۹۳ درصد بود كه بر اساس طيف پنج درجه اي ليکرت تنظيم گرديد. براي تجزيه و تحليل داده هاي اين پژوهش از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار استنباطي و توصيفي استفاده شد. در سطح آمار توصيفي از توزيع فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي از آزمونهاي T تك متغيره،T  مستقل، T هتلينگ و تحليل واريانس و آزمون كالموگروف اسميرنوف استفاده شده است. نتايج به دست آمده از يافته هاي پژوهش نشان داد که شيوه هاي ترويج فرهنگ کارآفريني ارايه شده از نظر اعضاي هيات علمي با ميانگين ۴٫۰۲ و از نظر دانشجويان با ميانگين ۳٫۷۴، مواد آموزش کارآفريني از نظر اعضاي هيات علمي با ميانگين ۳٫۷۲ و از نظر دانشجويان با ميانگين ۳٫۸۸، روشهاي آموزشي ارايه شده آموزش کارآفريني از نظر اعضاي هيات علمي با ميانگين ۳٫۷۰ و از نظر دانشجويان با ميانگين ۳٫۸۰ و نقش اولويت هاي پژوهشي ارايه شده کارآفريني از نظر اعضاي هيات علمي با ميانگين ۳٫۹۶ بالاتر از سطح متوسط بوده است. در بخش جمعيت شناختي از نظر اعضاي هيات علمي و دانشجويان تفاوت معناداري وجود نداشت.