مقاله ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي هويت دانشجويان بر مبناي مولفه هاي سنتي و مدرن (به تفكيك دانشگاه محل تحصيل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۳۵ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي هويت دانشجويان بر مبناي مولفه هاي سنتي و مدرن (به تفكيك دانشگاه محل تحصيل)
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولفه هاي سنتي
مقاله مولفه هاي مدرن
مقاله هويت
مقاله هويت پيوندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صديق سروستاني رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: قادري صلاح الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر با رويکردي جامعه شناختي درصدد بررسي ابعاد هويت دانشجويان است. به منظور بررسي ابعاد هويت دانشجويان با توجه به ديدگاه نظريه پردازان ايراني، حوزه هويت عرصه مواجهه سنت و مدرنيته به عنوان يکي از مهم ترين پديده هاي اثرگذار بر هويت ايراني مدنظر قرار گرفت. بر اين اساس سعي شد ابعاد هويت دانشجويان با توجه به مولفه هاي سنتي و مدرن بررسي شود. فرض اصلي اين پژوهش پيوندي بودن هويت دانشجويان به معناي ترکيبي از مولفه هاي هويتي سنتي و مدرن است. هر بعد هويت (سنتي و مدرن) در وجه فرهنگي، اجتماعي و سياسي بررسي شده و براي هر يک از آنها شاخص هايي در نظر گرفته شده است. روش اين مطالعه، پيمايش و گردآوري اطلاعات مبتني بر پرسشنامه بود. جامعه آماري دانشجويان دانشگاه هاي تهران و جمعيت نمونه از ۶ دانشگاه تهران، شهيد بهشتي، علامه طباطبايي، دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه الزهرا و دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي انتخاب شدند. يافته هاي تحقيق نشان داد مولفه هاي مدرن هويت در بخش اجتماعي و فرهنگي نقش برجسته تري نسبت به مولفه هاي سنتي دارند. اما در بخش هويت سياسي اين مولفه هاي سنتي، يعني گرايش به آميختگي دين و سياست و گرايش به اقتدارگرايي ملي و سياسي است که در مقابل گرايش به وجود جامعه مدني نقش برجسته تري در هويت دانشجويان دارد. بر اساس نتايج تحقيق، هويت دانشجويان نه يک سازه تک بعدي (سنتي يا مدرن) بلکه سازه اي پيوندي متشکل از مولفه هايي از هر دو بعد سنتي و مدرن است.